Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2019.

W 2019 roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim (w woj. śląskim: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

Zachęcając Państwa do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019, prosimy o zapoznanie się z dokumentami programowymi dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

przejdź do szczegółów konkursu

 

Kontakt telefoniczny:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
32/20-77-831