Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach  programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019 i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
 • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;
 • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe, wraz z załącznikami, należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, Biuro Obsługi Klienta pokój 161 stanowisko 23 i 24) w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert zawarte są w ogłoszeniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w linku): https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs

Telefon kontaktowy 32 2077 839

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony na podstawie programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym - Edycja 2019, który został podpisany 4 grudnia 2018 r. przez Panią Elżbietę Rafalską, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

 

Plik do pobrania

Program Pokonać bezdomność na 2019