Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POMOC SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

PIECZA ZASTĘPCZA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykazy

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ośrodki Pomocy Społecznej 98.5 KB 2018-12-05 12:38:35
Powiatowe centra pomocy rodzinie 41.5 KB 2018-12-05 12:38:08
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 77.5 KB 2019-07-04 06:33:15
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 158 KB 2019-06-25 09:16:48
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych 818.57 KB 2019-08-20 13:56:04
Domy pomocy społecznej 78.5 KB 2019-06-04 10:36:07
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 294.08 KB 2019-05-21 08:53:37
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 178.08 KB 2019-07-08 09:55:39
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:18
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 53.89 KB 2019-07-15 10:40:18
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 25 kwietnia 2019 r. 108 KB 2019-04-25 09:41:27
Placówki Wsparcia Dziennego 121 KB 2017-04-18 13:33:48
Ośrodki Adopcyjne 38 KB 2017-04-18 13:34:15
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2018 r. 105.5 KB 2019-02-13 08:16:44
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2018 r. 53.5 KB 2019-02-13 08:17:44
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na dzień 31 maja 2019 roku 51.5 KB 2019-07-15 06:32:35
Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego 86.5 KB 2018-09-25 12:41:20