Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykazy

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ośrodki Pomocy Społecznej 104.5 KB 2018-05-23 14:12:39
Powiatowe centra pomocy rodzinie 50 KB 2018-05-23 14:13:07
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 77 KB 2018-10-10 12:45:53
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 156 KB 2018-07-31 11:01:34
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych 598.3 KB 2018-10-11 13:15:38
Domy pomocy społecznej 76.5 KB 2018-10-10 12:45:17
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 296.16 KB 2018-10-10 10:35:37
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 196.74 KB 2018-09-19 11:31:51
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 352 KB 2018-09-11 09:34:23
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 442.37 KB 2018-09-18 10:31:20
Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej 127.5 KB 2018-05-15 08:20:31
Placówki Wsparcia Dziennego 121 KB 2017-04-18 13:33:48
Ośrodki Adopcyjne 38 KB 2017-04-18 13:34:15
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2018 r. 69.35 KB 2018-09-04 12:27:24
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 30.06.2018 r. 27.46 KB 2018-09-04 12:31:06
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wg stanu na 31 sierpnia 2018 roku 45 KB 2018-10-15 07:06:20
Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego 86.5 KB 2018-09-25 12:41:20