Na niniejszej stronie znajdą Państwo dokumenty dotyczące realizacji przez Wojewodę Śląskiego, wskazanego w art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, z późn. zm.) obowiązku kontroli przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73).

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy kontrole przeprowadzane są corocznie na każdym z obiektów wpisanych do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego wykazu stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

W ramach kontroli parametry techniczne urządzeń rejestrujących zainstalowanych na danym stadionie, obiekcie lub terenie porównywane są z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w cytowanym rozporządzeniu. Sprawdzeniu podlega ponadto stan techniczny tych urządzeń. Każdorazowo z kontroli sporządzany jest szczegółowy protokół, na podstawie którego formułowana jest ocena oraz zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.

Kontrole prowadzone są na podstawie Planu kontroli Wojewody Śląskiego na dany rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek spełniania warunku zgodności parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu imprez masowych dotyczy również stadionów, obiektów lub terenów niewyszczególnionych w przywołanym wykazie, na których przeprowadzane są imprezy masowe o podwyższonym ryzyku (art. 11 ust. 8 ustawy).

Kategoria: WBiZK - Monitoring

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Zestawienie wymaganych parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w czasie imprezy masowej 192.46 KB 2017-04-05 08:59:56
Wytyczne w zakresie wymogów organizacyjnych dla podmiotów podlegajacych kontroli systemów monitoringu imprez masowych 186.3 KB 2017-04-05 09:01:21
Wykaz stadionów, obiektów lub terenów na obszarze województwa śląskiego, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe 181.76 KB 2017-04-05 09:01:48
Wyciąg z Planu kontroli Wojewody Śląskiego na 2018 r. – monitoring imprez masowych 135.79 KB 2017-04-05 09:02:11
Rola Policji w postępowaniu administracyjnym w sprawach bezpieczeństwa imprez masowych - prezentacja 987.66 KB 2017-09-11 11:41:37
Wskazówki w zakresie projektowania i wykonania systemu monitoringu imprez masowych na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli - prezentacja 3.81 MB 2017-09-11 11:42:34
Postępowanie administracyjne wojewody dotyczące zakazu udziału publiczności w imprezie masowej – wymogi formalne, rodzaje rozstrzygnięć oraz Wskazówki w zakresie projektowania, wykonania oraz obsługi systemu monitoringu imprez masowych na podstawie dotychczas przeprowadzonych kontroli - prezentacja 5.38 MB 2017-09-11 11:43:25
Wskazówki w zakresie projektowania i wykonania systemu monitoringu imprez masowych na obiektach, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych jest obowiązkowe 165 KB 2017-09-26 13:51:19
Wykaz dokumentów oraz danych technicznych, do których dostęp jest zalecany przy kontroli systemów monitoringu imprez masowych 140.79 KB 2017-12-29 11:14:17