Lp

Szczegółowy obszar przygotowań obronnych

Przepisy regulujące proces przygotowań obronnych w województwie śląskim

ustawy, rozporządzenia

zarządzenia (wytyczne, instrukcje) Wojewody Śląskiego

1

planowanie operacyjne i programowanie obronne:

- planowanie operacyjne ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

- programowanie obronne ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo – finansowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r.w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004 Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 152)

 

Zarządzenie Nr 499 /10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego

 

 

Zarządzenie Nr 8/12 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego

 

2

przeglądy obronne

 

 

 

 

3

wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowe (Dz. U. 2014, poz.3)

Zarządzenie nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015 w sprawe wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia 396/15

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia 396/15

 

Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej

 

Aneks- Tablica zmian

 

 Wojewódzki plan treningów akcji kurierskiej na 2017 rok

 

4

doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2015 poz. 525 z późn. zm.)

 

nie wydawano

5

przygotowanie wsparcia wojsk sojuszniczych

Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (Dz.U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.)

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2014 poz.1077 z późn. zm.)

Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przezobszar województwa śląskiego

6

organizacja i doskonalenie systemu kierowania obroną państwa, którego podstawę stanowi funkcjonujący w województwie system zarządzania kryzysowego niemilitarną sytuacją kryzysową

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917)

 Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami)

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r

 

WZÓR DOKUMENTACJI STAŁEGO DYŻURU

 

Dane teleadresowe stałego dyżuru Wojewody Śląskiego

 

Zarzadzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 342/16 - Schemat 2016

 

Regulamin GSK 2016 - do edycji

 

Karta opisu GSK 2016 - do edycji

 

7

planowanie realizacji wybranych zadań gospodarczo-obronnych, w tym w szczególności w działach administracji rządowej:

transport,

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 363)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 294)

nie wydawano

zdrowie

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 741)

 

ZARZĄDZENIE NR 265/12WOJEWODY ŚLĄSKIEGOz dnia 10 września 2012 r.w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 265/12WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 września 2012 r.

 

Załącznik Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 265/12WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 września 2012 r.

 

INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANÓW PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH(ZMSz)

 

Informacja w sprawie aktualizacji dokumentacji przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne państwa

 

Wzory nowych załączników (tablic) do planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne panstwa

 

Informacja w sprawie opracowania przez organy samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze stosownych zestawień w formie tabelarycznej

 

łączność

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855)

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PREFERENCYJNEJ OBSŁUGI... WRAZ Z LEGENDĄ

Inne

 

Ustawa z dnia 29 pażdziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2010 Nr 229, poz.1496 z późn. zm.)

 

8

zabezpieczenie potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1196)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2014 poz. 1451)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.)

nie wydawano

9

uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego

 

nie wydawano

10

przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2004 nr 210, poz. 2136)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2008 nr 11, poz. 60)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2009 nr 106, poz. 883)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. 2014 poz. 1703)

 

nie wydawano

11

przygotowanie wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji:

przygotowanie wybranych istniejących  jednostek organizacyjnych do militaryzacji oraz specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych dla których Wojewoda Śląski jest właściwy w zakresie nakładania obowiązku realizacji zadań ona rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2009 Nr 210, poz. 1612)

Zarządzenie Nr 264/12 Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją

 

Zarządzenie nr 54/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lutego 2017r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją

 

Wytyczne Dyrektora WB i ZK z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania w województwie śląskim zadań w zakresie militaryzacji

 

Tabela zmian do Wytycznych Dyrektora WB i ZK z dnia 5 kwietnia 2013 r.

 

Tabela aktualizacyjna do Wytycznych Dyrektora WBiZK z dnia 5 kwietnia 2013 r.

12

przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa przez Wojewodę Ślaskiego, zgodnie z właściwością organu wobec obiektów, uznanych na jego wniosek przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Właściwość organu wyłączona jest w stosunku do obiektów, których przygotowania do szczególnej ochrony prowadzi Minister danego działu gospodarki. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. 2003 Nr 116, poz. 1090 z późn. zm.)

 

 

Zarządzenie nr 70/17 Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie organizowania, przygotowywania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów, dla których Wojewoda Śląski jest właściwy do występowania do Rady Ministrów o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa

 

 

13

realizacja szkolenia obronnego, w tym obejmującego organizację ćwiczeń obronnych:

praktyczne i teoretyczne przygotowanie organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do działań w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829).

Zarządzenie nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego

 

Wytyczne Wojewody Ślaskiego
z dnia  8 lutego 2017 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2017 r.

 

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2017

14

kontrola prowadzenia przygotowań obronnych:

prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań  obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w państwie (powiecie, mieście, gminie).  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 151 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 311/14 Wojewody Ślaskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzenia przez organy samorządu terytorialnego kontroli problemowych realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców

 

Zarządzenie nr 444/16 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2017 r.

15

plany realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim

 

   Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie Śląskim w 2017 roku

 

Kategoria: Sprawy obronne - materiały do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 274.6 KB 2017-06-13 09:22:17
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 843.39 KB 2017-06-13 09:27:58
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 1.77 MB 2017-06-13 09:28:29
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP 9.34 MB 2017-06-13 09:29:00
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 379.18 KB 2017-06-13 09:29:29
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 poz. 1534) 595.24 KB 2017-06-13 09:33:05
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 poz. 1815) 193.88 KB 2017-06-13 09:33:30
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2016 poz.886) 147.37 KB 2017-06-13 09:33:52
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.) 47.5 KB 2017-06-13 09:34:30
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r.w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004 Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) 121.5 KB 2017-06-13 09:40:41
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 152) 39.5 KB 2017-06-13 09:41:03
Zarządzenie Nr 499 /10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 62.5 KB 2017-06-13 09:41:27
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowe (Dz. U. 2014, poz.3) 829.06 KB 2017-06-13 10:49:40
Zarządzenie nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015 w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego 1.65 MB 2017-06-13 10:51:01
Aneks- Tablica zmian 20.07 KB 2017-06-13 10:51:53
Wojewódzki plan treningów akcji kurierskiej na 2017 rok 1.52 MB 2017-06-13 10:52:32
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2015 poz. 525 z późn. zm.) 161.44 KB 2017-06-13 10:53:24
Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (Dz.U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.) 134 KB 2017-06-13 10:54:11
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2014 poz.1077 z późn. zm.) 266.42 KB 2017-06-13 10:54:49
Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przezobszar województwa śląskiego 131 KB 2017-06-13 10:55:29
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218) 34.5 KB 2017-06-13 10:58:30
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) 71 KB 2017-06-13 10:59:12
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917) 98.26 KB 2017-06-13 11:00:10
Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami) 84 KB 2017-06-13 11:01:08
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r 44.5 KB 2017-06-13 11:01:51
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r 34.5 KB 2017-06-13 11:02:27
Dane teleadresowe stałego dyżuru Wojewody Śląskiego 22.91 KB 2017-06-13 11:03:10
Zarządzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim 1.31 MB 2017-06-13 11:07:38
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 342/16 - Schemat 2016 80.51 KB 2017-06-13 11:08:22
Regulamin GSK 2016 - do edycji 53.28 KB 2017-06-13 11:09:43
Karta opisu GSK 2016 - do edycji 32.68 KB 2017-06-13 11:10:53
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 363) 28.5 KB 2017-06-13 11:53:13
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 294) 104.5 KB 2017-06-13 11:53:58
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 741) 322.13 KB 2017-06-13 11:54:56
ZARZĄDZENIE NR 265/12 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 września 2012 r.w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego 90.5 KB 2017-06-13 11:55:57
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 265/12 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. 309 KB 2017-06-13 11:56:48
Załącznik Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 265/12 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. 86.5 KB 2017-06-13 11:57:43
INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANÓW PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA 1.03 MB 2017-06-13 12:00:09
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH(ZMSz) 291 KB 2017-06-13 12:01:09
Informacja w sprawie aktualizacji dokumentacji przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne państwa 32.5 KB 2017-06-13 12:02:05
Wzory nowych załączników (tablic) do planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne panstwa 46.17 KB 2017-06-13 12:04:30
Informacja w sprawie opracowania przez organy samorządu terytorialnego i podmioty lecznicze stosownych zestawień w formie tabelarycznej 32.5 KB 2017-06-13 12:05:18
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855) 49 KB 2017-06-13 12:08:06
WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PREFERENCYJNEJ OBSŁUGI... WRAZ Z LEGENDĄ 42 KB 2017-06-13 12:09:01
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2010 Nr 229, poz.1496 z późn. zm.) 556.01 KB 2017-06-13 12:09:51
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1196) 5.95 KB 2017-06-14 09:06:52
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) 88.5 KB 2017-06-14 09:07:32
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2014 poz. 1451) 169.64 KB 2017-06-14 09:08:05
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) 112 KB 2017-06-14 09:16:20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.) 61 KB 2017-06-14 09:16:58
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r.rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2004 nr 210, poz. 2136) 470.22 KB 2017-06-14 09:19:10
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2008 nr 11, poz. 60) 20.24 KB 2017-06-14 09:20:00
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2009 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2009 nr 106, poz. 883) 68.88 KB 2017-06-14 09:22:46
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. 2014 poz. 1703) 191.6 KB 2017-06-14 09:23:34
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2009 Nr 210, poz. 1612) 111 KB 2017-06-14 09:39:46
Zarządzenie Nr 264/12 Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją 5.12 MB 2017-06-14 09:40:58
Zarządzenie nr 54/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją 38.96 KB 2017-06-14 09:41:36
Tabela zmian do Wytycznych Dyrektora WBiZK z dnia 5 kwietnia 2013 r. 193.23 KB 2017-06-14 09:42:47
Tabela aktualizacyjna do Wytycznych Dyrektora WBiZK z dnia 5 kwietnia 2013 r. 165.49 KB 2017-06-14 09:43:30
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. 2003 Nr 116, poz. 1090) 58 KB 2017-06-14 09:46:23
Zarządzenie nr 70/17 Wojewody Śląskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie organizowania, przygotowywania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów, dla których Wojewoda Śląski jest właściwy do występowania do Rady Ministrów o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa 1.11 MB 2017-06-14 09:48:26
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015 poz. 1829). 196.07 KB 2017-06-14 09:50:15
Zarządzenie nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego 7.59 MB 2017-06-14 09:51:00
PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2017 7.3 MB 2017-06-14 09:51:54
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) 57 KB 2017-06-14 09:52:32
Zarządzenie nr 311/14 Wojewody Ślaskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zasad planowania i przeprowadzenia przez organy samorządu terytorialnego kontroli problemowych realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców 148.59 KB 2017-06-14 09:53:16
Zarządzenie nr 444/16 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 2017 r. 527.73 KB 2017-06-14 09:53:51
Wytyczne Wojewody Ślaskiego z dnia 8 lutego 2017 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2017 r. 4.69 MB 2017-06-14 11:08:43
Załącznik nr 1 do zarządzenia 396/15 1.05 MB 2017-06-14 11:26:56
Załącznik nr 2 do zarządzenia 396/15 217.29 KB 2017-06-14 11:27:34
Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej 3.91 MB 2017-06-14 11:28:18
WZÓR DOKUMENTACJI STAŁEGO DYŻURU 2.17 MB 2017-06-14 11:29:21
Wytyczne Dyrektora WBiZK z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania w województwie śląskim zadań w zakresie militaryzacji 24.8 MB 2017-06-14 11:31:37
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie Śląskim w 2017 roku 7.58 MB 2017-06-19 10:38:09
Zarządzenie Nr 8/12 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 63.01 KB 2017-06-21 12:54:08