dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

I edycja programu 2015-2016


Lista zmieniona nr 6 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 Lista zmieniona nr 6 - PRGiPID 2016

 


Lista zmieniona nr 5 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 Lista zmieniona nr 5 - PRGiPID 2016

 


Lista zmieniona nr 4 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 Lista zmieniona nr 4 - PRGiPID 2016



Lista zmieniona nr 3 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 Lista zmieniona nr 3 - PRGiPID 2016



Lista zmieniona nr 2 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 Lista zmieniona nr 2 - PRGiPID 2016

 


Lista zmieniona nr 1 wniosków wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 Lista zmieniona nr 1 - PRGiPID 2016

 


Informacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dot. obowiązków informacyjnych
oraz udziału partnera finansowego we wkładzie własnym

informacja MIiB nt obowiązku informacyjnego i udziału finansowego partnera

 


Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Umowa o dofinansowanie
Zał. nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy
Zał. nr 2 - plan finansowy
Zał. nr 3 - wniosek o wypłatę dotacji
Zał. nr 3a - zestawienie faktur do wniosku o wypłatę dotacji
Zał. nr 4 - sprawozdanie z wykorzystania dotacji
Zał. nr 4a - zestawienie faktur do sprawozdania z wykorzystania dotacji
Zał. nr 4b - sprawozdanie z realizacji projektu

 


Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

Wojewoda śląski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
Na liście znalazło się 30 zadań na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wys. 54 286 192 zł.

Ważne:

Zgodnie z pkt. X załącznika do Uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania musi nastąpić do dnia 31 marca br. W przypadku nierozpoczęcia procedury przetargowej w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda będzie mógł odmówić podpisania umowy o dofinansowanie.

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania

 


Zatwierdzona ostateczna lista rankingowa

20 stycznia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził przekazaną przez wojewodę śląskiego ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.


Ostateczna lista rankingowa

30 grudnia 2015 r. wojewoda śląski przekazał ministrowi infrastruktury i budownictwa ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Lista będzie obowiązywała po zatwierdzeniu przez ministra.

Lista rankingowa, którą publikujemy stanie się obowiązująca po zatwierdzeniu przez ministra infrastruktury i budownictwa, co zgodnie z uchwałą Rady Ministrów ustanawiającą program nastąpi najpóźniej do 20 stycznia 2016 r. Do tej listy nie można wnosić zastrzeżeń.

Na liście znalazło się 101 projektów na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 141 mln zł. Limit środków z budżetu państwa dla województwa śląskiego w 2016 roku wynosi 54 286 192 zł. Każdy z wnioskodawców, który złożył zastrzeżenia do oceny merytorycznej, otrzyma indywidualną informację wraz z uzasadnieniem o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Do 31 stycznia 2016 r. zostanie ogłoszona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Ostateczna lista rankingowa - drogi lokalne 2016-2019 - woj. śląskie na 2016 r.

 


 Wstępna lista rankingowa

Wojewoda śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ocena ujęta w liście wstępnej jest średnią arytmetyczną ocen pięciu członków komisji.

Do 15 grudnia 2015 r. wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Zastrzeżenia proszę składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ŚUW pokój 161, stanowisko 23 lub 24, przy ul. Jagiellońskiej bądź przesłać pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice.

Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zastrzeżenia, które wpłyną do urzędu po wyznaczonym terminie, bez wymaganej formy bądź do niewłaściwej instytucji (np. fax, mail) nie będą rozpatrywane.

W celu ułatwienia wnioskodawcom przygotowywania zastrzeżeń od oceny merytorycznej wraz ze wstępną listą rankingową zostaje opublikowany wykaz instrukcji zastosowanych do oceny projektów w kryterium 1 oraz uszczegółowienie zasad oceny projektów w kryterium 2, 3 i 5.

Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 grudnia 2015 r.

Wstępna lista rankingowa - drogi lokalne 2016-2019 województwo śląskie na 2016 r.
Wykaz zastosowanych instrukcji wlr 2016 r.
Zasady oceny wniosków w kryteriach 2, 3 i 5 w woj. śląskim w 2015 r. (nabór na 2016 r.)

 


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”


Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.

Wnioski o dofinansowanie zadań w 2016 roku należy składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24) lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40- 032 Katowice do 30 października 2015 r.

Liczy się data wpływu wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wnioski złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w ogłoszeniu lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Kontakt: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

tel. (032 20 77 174),

be-sekretariat [at] katowice.uw.gov.pl


Informacja o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.

 

Uchwała Rady Ministrów z 8 wrzesnia 2015 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 wrzesnia 2015 r.
Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Instrukcja oceny przez komisję
Wzór karty oceny formalnej
Wzór karty oceny merytorycznej

 



Prezentacja ze spotkania 16.09.2015



Informuję, że ze względu na trwającą nadal procedurę przyjęcia uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 spotkanie informacyjne, zaplanowane wstępnie na 9 września br., zostało przesunięte na 16 września 2015 r. godz. 10.30 (Sala Marmurowa, budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25).

Tematyka spotkania poświęcona będzie zasadom pozyskiwania wsparcia w ramach programu. Omówione zostaną zasady dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria oceny i wyboru projektów oraz przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków.

Ze względu na ograniczoną liczbę osób, którą jest w stanie pomieścić Sala Marmurowa proszę, aby w spotkaniu uczestniczył maksymalnie 1 przedstawiciel danej jednostki samorządu terytorialnego.

Proszę w terminie do 14 września br. przesłać na adresy mailowe:

rochowskik [at] katowice.uw.gov.pl
oraz :
- potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu,
- ewentualne pytania związane z wnioskowaniem o wsparcie, realizacją i rozliczaniem projektów w ramach programu, które wymagają omówienia oraz wyjaśnień.

Jednocześnie, z uwagi na trudności związane z parkowaniem w okolicach urzędu, sugeruję wcześniejszy przyjazd.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 20 77 188.



W związku z zapytaniami jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych informujemy, że trwają prace nad przyjęciem "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019". Przewidywany termin uchwalenia przez Radę Ministrów dokumentów programowych to koniec sierpnia 2015 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych znajduje się poniżej.

Zostały tam również zamieszone robocze wersje dokumentów wykonawczych do uchwały i rozporządzenia: wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku, instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie, wzory karty oceny formalnej i merytorycznej.

Dokumenty te mają charakter roboczy i zostały opublikowane w celach informacyjnych. Nadal trwają konsultacje dotyczące uregulowań zawartych w dokumentach programowych, a ostateczny kształt programu i dokumentów będzie znany po ich przyjęciu przez Radę Ministrów. Informacja o uchwaleniu programu zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Śląskiego Urzędy Wojewódzkiego.

 


 

 

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Krzysztof Chałupczak 2016-11-02 12:29
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl