dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

 WOJEWÓDZKA KOMISJA DO SPRAW ORZEKANIA

O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

 

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

 • w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
 • w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 1. zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo,
 2. nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie,
 3. w przypadku zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 1, postępowanie przed wojewódzką komisją podejmuje się z urzędu.

Przy składaniu wniosku należy wnieść opłatę w wysokości 200 zł. 

Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Śląski Urząd Wojewódzki

NBP O/O Katowice

67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

 

W treści przelewu należy wskazać dane osobowe składającego wniosek (w przypadku realizacji przelewu z rachunku osobistego innej osoby)  oraz tytuł wpłaty.

Ponadto wpłat można dokonywać w kasach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 oraz w Oddziale Zamiejscowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44 

czynnych:

Poniedziałek , środa, czwartek,  piątek           7.3o – 15.3o

Wtorek                                                            7.3o – 17.3o

 Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego 
do dnia wydania orzeczenia w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją ponosi:

 • podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
 • podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
 • ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia propozycji odszkodowania 
  i zadośćuczynienia.

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

 • opłata za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.;
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii (jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia tego wymaga).

Siedziba Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach  medycznych mieści się w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25.

Wnioski można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00. w siedzibie Komisji (III p, pok. 459) lub w Kancelarii Urzędu w godz. od 7.30 – 15.30.
Wnioski stron o ustalenie zdarzenia medycznego można przesyłać na adres:

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

ul. Jagiellońska 25,

 40-032 Katowice.


Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 20 77 457, (32) 20 77 458 
Załączniki do wniosku zawierające dokumentację medyczną należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja Medyczna – nie otwierać w obiegu wewnętrznym”.

  UWAGA:  

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 3 jednakowych egzemplarzach.

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016r., poz. 186 z późn. zm.),
 •  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (Dz. U. 2011, Nr 294, poz. 1740),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2013r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013, poz. 750).


Skład Komisji

Powołani przez Wojewodę Śląskiego:

Krystyna Bieniek                       adwokat

Marek Dudziak                          lekarz ortopeda traumatolog, 

Bogusława Dyrbuś                   pielęgniarka

Michał Frączek                          lekarz chorób wewnętrznych

Przemysław Gątarz                   adwokat

Tomasz Kidawa                        adwokat

Stefan Kopocz                         lekarz ortopeda traumatolog

Jolanta Krzyżaniak                    prokurator w s.s.

Mirosława Malara                      pielęgniarka

Mieczysław Rajs                       lekarz położnik, ginekolog

Henryk Szczerba                       lekarz chirurg

Krystyna Wal-Sobieszek           radca prawny

Andrzej Wcisło                         lekarz chirurg

Agnieszka Zajęcka                    radca prawny

Powołany przez Rzecznika Praw Pacjenta

Marcin Wilski                              radca prawny

Powołana przez Ministra Zdrowia

Anna Kołodziej                         prawnik

 

 

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach kolejnej kadencji na lata 2018-2023.

 

 

Kategoria: NZ_wojewodzka_komisja_ds_orzekania_zdarzeniach_medycznych [ 2 ]
Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ico_pdf pobierz plik: Regulamin Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 2012-11-06 09:04:38 248 KB pobierz plik: Regulamin Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
ico_doc pobierz plik: Wniosek 2016-12-19 11:20:56 89 KB pobierz plik: Wniosek
Kategoria: NZ - kalendarz posiedzeń woj komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych [ 1 ]
Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ico_doc pobierz plik: kalendarz posiedzeń - SIERPIEŃ 2017 r. 2017-08-10 14:52:50 66 KB pobierz plik: kalendarz posiedzeń - SIERPIEŃ 2017 r.
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-06-30 12:09
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl