dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Oddział Analiz i Statystyki Medycznej


Wiodące zadania realizowane przez Oddział Analiz i Statystyki Medycznej  to:

 1. Organizacja badań statystycznych na terenie woj. śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia - pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikacja danych uzyskanych w związku z realizacją badań statystycznych zgodnie z zakresem przedmiotowym i podmiotowym, określonych w przepisach prawa, w szczególności w corocznych programach badań statystycznych statystyki publicznej.

  • Zakres podmiotowy realizowanych badań:
  – podmioty wykonujące działalność leczniczą,
  – stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki naukowo-badawcze zatrudniające kadrę medyczną, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

  • Zakres przedmiotowy realizowanych badań:
  – zachorowania i leczeni na wybrane choroby;
  – profilaktyka - profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach;
  – kadra medyczna ochrony zdrowia;
  – infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie.
 2. Nadzór nad poprawnością danych zawartych w jednostkowych formularzach sprawozdawczych MZ,  sporządzanie zestawień zbiorczych, ich analiza oraz transmisja danych do właściwych pomiotów na poziomie centralnym, w tym administrowanie na poziomie regionalnym Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia.
 3. Koordynacja i nadzór nad pracami statystyczno-sprawozdawczymi jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, w szczególności w zakresie legalności, poprawności metodologicznej i terminowości.
 4. Analiza danych i informacji w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
  w tym w szczególności:
  • Opracowywanie mierników stanu zdrowia, wskaźników i współczynników statystycznych oraz wyznaczanie prawidłowości, zależności i nasileń w występowaniu masowych zjawisk zdrowotnych
  • Analiza retrospektywna mierników zdrowia oraz wskaźników opisujących zasoby ochrony zdrowia i ich funkcjonowanie.
  • Analiza zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego na podstawie wybranych wskaźników w powiązaniu z wybranymi cechami demograficznymi populacji województwa śląskiego.
 5. Opracowywanie analiz w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia, w tym w szczególności w zakresie:
 • Demografii
 • Umieralności niemowląt
 • Stanu zdrowia dzieci i młodzieży
 • Stanu zdrowia osób dorosłych
 • Zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych
 • Zachorowalności i umieralności z powodu gruźlicy i chorób płuc
 • Kadr ochrony zdrowia
 • Funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej, w tym szpitali ogólnych, zakładów długoterminowej opieki stacjonarnej, zakładów psychiatrycznej opieki stacjonarnej
 • Funkcjonowania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • Leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

       6. Opracowywanie danych i informacji dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej w regionie, w tym w
           zakresie  niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych.

       7. Opracowywanie danych i analiz określających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych w związku
           z opracowywaniem regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalaniem i monitorowaniem priorytetów dla  regionalnej polityki   
           zdrowotnej.


 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-02-02 08:46
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl