dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Oddział Polityki Zdrowotnej

 

Zadania Oddziału Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

1. Prowadzenie spraw związanych z typowaniem – w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lekarzy i średniego personelu medycznego do składów Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich.

2. Przygotowanie projektów rozporządzeń w sprawie:

• ogłaszania lub odwoływania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii na obszarze województwa lub jego części, na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

• nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom epidemicznym w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego na terenie województwa;

3. Przygotowywanie projektu decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii osób zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa;

4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację zadań
z zakresu:

• ochrony zdrowia:

- na realizację zadań zleconych gminom w zakresie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe;

- na realizację zadań gmin uzdrowiskowych wykonujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska,

• zabezpieczenia społecznego:

- w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

• ratownictwa medycznego:

- sporządzanie kalkulacji rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego umieszczanych w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w okresie aktualizacji Planu,

- przygotowanie i przedstawianie corocznie Ministrowi Zdrowia założeń dot. finansowania zespołów ratownictwa medycznego, stanowiących podstawę do podziału środków z budżetu państwa na zadania ratownictwa medycznego,

- współpraca z ŚOW NFZ w zakresie realizacji zadań związanych z finansowaniem działalności zespołów ratownictwa medycznego objętych zapisami umowy o udzielenie dotacji na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego wraz z rozliczaniem tych środków – comiesięczna obsługa uruchamiania transz związanych z dotacją, rozliczanie wykorzystanych dotacji; obsługa uruchamiania środków przeznaczonych na rozliczenie świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

5. Realizacja prawomocnych wyroków i ugód sądowych.

6. Wydawanie zarządzeń w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji osoby w stanie nietrzeźwości.

7. Prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

8. Prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

9. Prowadzenie postepowań egzekucyjnych w zakresie przymusowego wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego, w tym wydawanie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-02-02 13:20
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl