dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Wydawanie przez wojewodę opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia (wnioski IOWISZ)

 

1 marca 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy u. Jagiellońskiej 25 odbyła się Konferencja poświęcona zastosowaniu narzędzia IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia z udziałem Pana Krzysztofa Łandy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pana Jakuba Adamskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Celem konferencji było m. in.  zachęcenie podmiotów leczniczych do opracowywania projektów inwestycyjnych.

Poniżej udostępniona zostaje prezentacja przedstawiona przez Pana Dyrektora Jakuba Adamskiego podczas Konferencji

prezentacja z 1 marca 2017 r.


Informacja na temat  wydawania przez wojewodę opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

Art. 95 d. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) nakłada na wojewodów nowe zadanie w postaci wydawania opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia na obszarze danego województwa.

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1355) wprowadziła dodatkowo do oceny inwestycji w sektorze zdrowia narzędzie pn. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1539) - system IOWISZ dostępny jest pod adresem www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

 Zgodnie z art. 95 d. ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego:

 • podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 miliony złotych w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 miliony zł w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący;
 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

 Opinii, nie wydaje się w odniesieniu do:

1) szpitalnego oddziału ratunkowego;

2) szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;

3) centrum urazowego;

4) centrum urazowego dla dzieci

 Opinię o celowości inwestycji wydaje wojewoda na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo podmiotu zamierzającego wykonywać działalność leczniczą.

Wnioski należy składać do organu wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne.

 Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 4000 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłaty należy dokonywać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

NBP o/o Katowice 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

  Wniosek o wydanie opinii zawiera:

 • oznaczenie organu wydającego opinię;
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 • wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 • opis inwestycji, o której mowa w art. 95 d. ust. 1 ustawy, zawierający:

a) zakres rzeczowy inwestycji,

b) uzasadnienie celowości inwestycji,

c) okres realizacji inwestycji,

d) wskazanie miejsca realizacji inwestycji,

e) źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95 d. ust. 4 ustawy, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,

f) inne informacje dotyczące inwestycji;

 • wypełniony formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i jego numer wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;
 • oświadczenie no następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 • datę jego sporządzenia;
 • podpis osoby upoważnionej do jego złożenia.

 Do wniosku dołącza się:

 • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Resort Zdrowia sugeruje, aby do wniosku dodatkowo załączać jeszcze inne dokumenty, niewymienione wprost w przepisach, ale które będą mogły umożliwić wnioskodawcy poparcie informacji (ich uwiarygodnienie i przedstawienie w odpowiednim kontekście), o których oświadczył on w formularzu IOWISZ przy przyznawaniu punktów dla określonych kryteriów. W szczególności mogą to być informacje stanowiące „program medyczny” planowanej inwestycji – zbiór analiz oraz danych określających potrzeby oraz możliwości w zakresie świadczeń medycznych (szczegółowy plan programu medycznego planowanej inwestycji na końcu informacji)

 Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 Organ wydający opinię sprawdza kompletność wniosku, a w przypadku braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wydanie opinii bez rozpatrzenia.

 W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie opinii Wojewoda Śląski przekazuje, za pośrednictwem systemu IOWISZ, wypełniony przez podmiot wnioskujący formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia do zaopiniowania Dyrektorowi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor ŚOW NFZ z siedzibą w Katowicach wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem systemu IOWISZ wniosku Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i kolejno przekazuje ww. opinię Wojewodzie Śląskiemu, za pośrednictwem systemu IOWISZ

 Wojewoda wydaje opinię w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, wyłącznie na podstawie:

 • informacji przedstawionych we wniosku;
 • priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • informacji przedstawionych we wniosku;
 • danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej;
 • opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

 

Opinia wojewody o celowości inwestycji zawiera m.in. określenie czy opinia jest pozytywna czy negatywna, całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, jak również wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych przez odpowiednio: Wojewodę Śląskiego  i Dyrektora ŚOW NFZ, za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot wnioskujący oraz ich uzasadnienie.

 W przypadku gdy wydana opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, za pośrednictwem wojewody. Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

 

„Program medyczny planowanej inwestycji”

 Zbiór analiz oraz danych określających potrzeby oraz możliwości w zakresie świadczeń medycznych.

 Do takich informacji mogą należeć:

 1. diagnoza społeczno-gospodarcza regionu, w tym analiza otoczenia społeczno-gospodarczego:

a)      podstawowe informacje na temat województwa,

b)      charakterystyka gospodarki województwa

c)      sytuacja demograficzna i epidemiologiczna w województwie – w tym statystyki medyczne (m.in. podstawowe dane dotyczące udzielanych świadczeń zdrowotnych);

 1. diagnoza usług medycznych w danym regionie.

a)      opieka medyczna podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

- zadania podmiotu,

- posiadane zasoby ludzkie,

- dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych,

- struktura organizacyjna jednostki,

b)    porównanie aktualnej działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą z działalnością innych jednostek w danym regionie;

3.    informacja o kierunkach rozwoju opieki medycznej:

a)    rys obowiązujących strategii w kraju i w regionie,

b) ocena zapotrzebowania na usługi medyczne;

4.    analiza SWOT:

a)    mocne strony,

b)    słabe strony,

c)    szanse,

d)    zagrożenia;

5.    podstawowe założenia programu medycznego, wynikające z przyjętych głównych kierunków działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

a)    analiza efektywności programu - charakterystyka zmian w usługach medycznych (w tym np. opis dodatkowych usług, głównych i pomocniczych) i niemedycznych (np. dydaktycznych),

b)    układ porównawczy aktualnej struktury jednostek i ich zdolności usługowej w stosunku do usług będących efektem zrealizowanej inwestycji;

6.    rekomendacje szczegółowe dla poszczególnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia;

7.    informacje o zgodności programu medycznego z krajowymi i zagranicznymi dokumentami strategicznymi;

8.    planowane mierzalne wskaźniki rezultatu:

a)    liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych

b)    poziom wykorzystania łóżek (%),

c)    zwiększenie/zmniejszenie poziomu wykorzystania łóżek z …% … %,

d)    liczba leczonych pacjentów (osób)

e)    zwiększenie/zmniejszenie liczby pacjentów o … % (z … osób w … roku do … osób),

f)     średni czas hospitalizacji (dni),

g)    skrócenie czasu hospitalizacji o … doby (z … doby w … roku do … doby),

h)    zwiększenie liczby nowoczesnego wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego o … %,

i)     zwiększenie liczby wysokospecjalistycznych procedur medycznych o … %,

j)     liczba zabiegów ambulatoryjnych,

k)    liczba porad medycznych,

l)     liczba zatrudnionych osób w wyniku wdrożenia programu medycznego.

 

 

drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-03-03 15:11
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl