dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych

 

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH – ZMIANA KODÓW RESORTOWYCH

 

W dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów indentyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r., poz. 999).

Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian, polegających nie tylko na dostosowaniu nomenklatury do obowiązujących przepisów (zmiana określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” na zakład leczniczy) ale także takich, z którymi wiąże się bezpośrednio konieczność aktualizacji wpisów widniejących w księgach rejestrowych podmiotów leczniczych. I tak:

 • w przypadku spółki kapitałowej z udziałem: Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej w czteroznakowym kodzie określającym formę organizacyjno-prawną podmiotu, trzeci znak kodu należy zastąpić cyfrą:

1)   1 - w przypadku spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego (np.: 1310);

2)   2 - w przypadku spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego posiadają udziały albo akcje reprezentujące mniej niż 51% kapitału zakładowego (np.: 1320);

 • dopisano do listy kodów części VIII nowe kody dla ośrodków rehabilitacji stacjonarnej i dziennej;
 • dodano kody dla leczenia i terapii uzależnień, jako uzupełnienie w zakresie lecznictwa stacjonarnego innego niż szpitalne;
 • wprowadzono zmianę nazw kodów dla oddziałów szpitalnych z zakresu leczenia i terapii uzależnień;
 • zmodyfikowano kody obejmujące zakresem opiekę paliatywną poprzez przeniesienie kodów do odpowiednich działów i rozwinięcie ich nazw (przeniesienie Oddziału medycyny paliatywnej - kod 4180- do Działu 4. – Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, natomiast Hospicjum stacjonarnego  - kod 2148 do Działu 2 – Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej);
 • rozdzielono i zmieniono kody dotyczące apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej;
 • uzupełniono kody z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych oraz innych komórek działalności leczniczej (należy zwrócić szczególną uwagę na kody usunięte z listy kodów dotychczas obowiązujących).

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania wpisów w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z nowelizacji rozporządzenia, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tj. do 22 marca 2018 r.

Wnioski powyższe nie są zwolnione z opłaty.

 

 

 

KOMUNIKAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW

W dniu 31 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994). Według art. 4 ust. 6 ww. ustawy fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Wobec powyższego z chwilą wejścia w życie niniejszego przepisu fizjoterapeuci wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej mają obowiązek uzyskania wpisu także do rejestru, o którym mowa w art. 100 ww. ustawy o działalności leczniczej, to znaczy rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę.

Zgodnie z art. 143 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty obowiązek uzyskania wpisu do rejestru należy wykonać w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, pod rygorem utraty prawa wykonywania zawody fizjoterapeuty.

Dodatkowo należy przypomnieć, że zgodnie z art. 10 ustawy o działalności leczniczej świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, zaliczane są do ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a zatem powinny być udzielane w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się także w miejscu pobytu pacjenta, ale nie może to być jedyna forma świadczenia usług rehabilitacyjnych. Podmiot leczniczy, w tym fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej nie może zatem udzielać takich świadczeń wyłącznie w oparciu o zespół rehabilitacji domowej.

 

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

 W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960)

Nowelizacja ta wprowadziła szereg zmian, z których część wiąże się bezpośrednio z wykonywaniem działalności leczniczej.

 Podmioty lecznicze zwolnione zostały m.in. z następujących obowiązków:

-  obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu opinii sanitarnej wydawanej w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze)

- obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.

W miejsce ww. dokumentów, podmiot składa wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązków, określonych w art. 17 ust 1 ustawy, to jest m.in. posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy. Zwolnił jedynie podmioty od przedkładania stosownych (potwierdzających wykonanie powyższych obowiązków) dokumentów przy wnioskach składanych do organu rejestrowego.

Należy tutaj jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z art. 108 ust. 2 punkt 1 złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym skutkuje wykreśleniem podmiotu leczniczego z rejestru z równoczesnym zakazem prowadzenia działalności leczniczej przez 3 lata

 

Ponadto zgodnie z nowelizacją uchylono ze słowniczka ustawy pojęcie przedsiębiorstwa, wprowadzając w to miejsce pojęcie zakładu leczniczego rozumianego jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Wprowadzenie nowego określenia pociąga za sobą dalsze zmiany w ustawie o działalności leczniczej oraz innych ustawach używających tego zwrotu.

W tym przypadku konieczne będzie także dokonanie stosownych zmian w dokumentach podmiotów leczniczych (statutach, regulaminach), jak również dostosowanie ich działalności do nowych przepisów,  czego kierownicy podmiotów leczniczych oraz podmioty tworzące powinni dokonać w terminie do 31 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319 z późn. zm.) z dniem 31 marca 2013 r. upłynął termin składania wniosków w postaci papierowej. Zatem od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski do organu rejestrowego można skladać tylko w formie elektronicznej.
W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy spełnić łącznie następujące warunki:
-  posiadać uprawnienia do składania wniosków w formie elektronicznej, nadane przez organ rejestrowy. W celu uzyskania uprawnienia należy zalogować się na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl do Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych, założyć konto i złożyć do organu rejestrowego wniosek o nadanie uprawnień. Wnioski o nadanie uprawnień są wolne od opłat.
-  posiadać uprawnienia dotyczące wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

 

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), natomiast straciła moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Tym samym Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej stał się Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, tzn. podmioty, prowadzące dotychczas zakłady opieki zdrowotnej, winny dostosować swoją działalność do przepisów ww. ustawy, w tym dokonać stosownych zmian wpisu w rejestrze (aktualizacja danych widniejących w rejestrze).

Termin na dokonanie powyższych zmian upłynął z dniem  31 grudnia 2012 r.

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności  leczniczej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej w zakładzie leczniczym, które jest jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej. W związku z powyższym każdemu zakładowi leczniczemu nadawany jest 14-znakowy numer REGON, którego 9 pierwszych cyfr stanowi numer REGON podmiotu leczniczego (np: spółki czy SPZOZ), a pozostałe cyfry identyfikują konkretny zakład leczniczy (np. szpital, przychodnię). Ponadto należy podkreślić, że nazwa zakładu leczniczego nie może być identyczna jak nazwa podmiotu leczniczego.

W jednym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego może być wykonywany tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej, a zgodnie z art. 8 ww. ustawy są to:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
 • stacjonarne i całodobowe  świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

 Zgodnie z art 17, ust 1 ww. ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22;
2) używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918);
3) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
4) zawrzeć w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia:
a) odpowiedzialności cywilnej,

 

Wpis do rejestru lub zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie wynoszącej (kwoty obowiązujące od dnia 19.01.2017 r):

 • za wpis do rejestru – w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. Aktualnie opłata ta wynosi 428 zł
 • za zmianę wpisu – w wysokości 50% wskazanej powyżej opłaty za wpis do rejestru. Aktualnie opłata ta wynosi 214 zł


Ww. opłaty należy wnosić na konto:

Śląski Urząd Wojewódzki

NBP o/o Katowice nr 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

 tytułem: opłata za wpis (lub zmianę wpisu) do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Wniosek  w sprawie wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł .  Powyższą opłatę należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Katowice

52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

tytułem: opłata za wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą      

 

Link do strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

www.rpwdl.csioz.gov.pl

 

 

Telefony do Oddziału Rejestracji Podmiotów Leczniczych:  32 2077440, 32 2077441, 32 2077442, 32 2077443

Adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Zdrowia
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice 

 

 

Formularze, dokumenty do pobrania 

 

Kategoria: Oddział Rejestracji ZOZ [ 1 ]
Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
ico_doc pobierz plik: Oświadczenie 2016-07-20 09:29:10 33 KB pobierz plik: Oświadczenie
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Szczepan Latos 2017-07-18 14:44
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl