Zabezpieczenie społeczne

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 • Kto może ubiegać się o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ?

  1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna, osoba prawna);
  2. Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, w ramach działalności statutowej.

 • Podstawa prawna:

  art. 67 ust. 1 i 2, art. 68, art. 68a, art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 740), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.)

   

 • Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zezwolenie
   Wzory wniosków do pobrania na dole strony (wzór wniosku określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę - Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739, rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę - Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 740),
  2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
  3. zaświadczenie właściwego organu (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),
  4. koncepcję prowadzenia placówki,
  5. informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zaświadczenie z urzędu skarbowego, z ZUS o niezaleganiu z płatnościami),
  6. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki (zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierownika/dyrektora placówki).
    

  Pamiętaj ! Dołącz do wniosku odpowiednie dokumenty.

  W przypadku niedołączenia wymaganych dokumentów wzywa się podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 • Opłata:

  Brak - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)

   

 • Termin załatwienia sprawy:

  W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie (kompletnego wraz z dokumentacją), dokonuje się oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka. Wniosek o zezwolenie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka.

 • Doręczanie dokumentów:

  • Kancelaria Urzędu - Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

  Oddział do Spraw Nadzoru Nad Placówkami Pomocy Społecznej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  40-024 Katowice ul. Powstańców 41a,

   tel. kontaktowy: (32)20-77-816, (32)20-77-841, (32)20-77-850, (32)20-77-869, (32)20-77-883

 • Sposób załatwienia sprawy:

  Przed wydaniem zezwolenia w obiekcie, w którym usytuowana jest placówka przeprowadza się oględziny.

  Przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie bierze się pod uwagę wyniki oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka, szczególnie w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia, że placówka gwarantuje zapewnienie odpowiedniej opieki, w szczególności spełnia standardy, o których mowa w art. 68 ustawy, wydawane jest zezwolenie.

   

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji administracyjnej.

 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnosi się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Śląskiego, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

  Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Inne informacje:

  Po uzyskaniu zezwolenia, placówka zostaje wpisana do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który prowadzi Wojewoda. Rejestr jest jawny.

  Ważne informacje!

  Prowadzenie nielegalnie tj. bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym podlega karze pieniężnej

  Podstawa prawna:

  art. 130 ust. 2-5 w związku z art. 131, 131a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.)

  Zgodnie z art. 130 ust. 2 - 5 ww. ustawy o pomocy społecznej :

  „2 Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:

  • nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;
  • więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.

  3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki, o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek.

  4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40 000 zł.

  5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia”.

Kategoria: Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
wzór wniosku o wydanie zezwolenia -działalność statutowa 33 KB 2017-05-30 08:48:40
wzór wniosku o wydanie zezwolenia - działalność gospodarcza 12.92 KB 2017-05-30 08:38:01

Powiązane usługi