Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa

Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa

Kategoria: Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa - Formularze do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Dane dot. nieruchomości Skarbu Państwa za 2017 r. 40.5 KB 2017-03-17 13:31:17
Druk rozliczenia dotacji na 2017 r. 61.5 KB 2017-03-17 13:31:40
Prowadzone sprawy w 2017 r. (Gospodarka nieruchomościami) 47.5 KB 2017-03-17 13:32:10
Rozliczenie wykonywania zadań - tabela 18.35 KB 2017-03-17 13:32:42
Zapotrzebowanie na środki budżetowe w 2017 r. 38 KB 2017-03-17 13:33:15
Zestawienie dochodów (Gospodarka nieruchomościami) 20.2 KB 2017-03-17 13:33:41
Zarządzenie Nr 44/14 Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli, stosowana przez Narodowy Bank Polski, w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej 358.1 KB 2017-03-17 13:53:17
Zarządzenie Nr 388/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2015r. poz. 4135 197.89 KB 2017-03-17 13:54:15
Zarządzenie Nr 193/15 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2015r. poz. 3045 197.23 KB 2017-03-17 13:54:47
Pismo Wojewody Śląskiego z 11 lutego 2014r. ws. zasad w zakresie udzielenia zgody w sprawach dotyczących odstąpienia od przetargowego trybu zbycia i udostępnienia nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 86.2 KB 2017-03-17 13:55:20
Pismo Wojewody Śląskiego z 11 października 2016r. ws. zasad w zakresie udzielenia zgody wojewody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa 27.63 KB 2017-03-17 13:55:44
Roczne sprawozdanie z gospodarowania zasobem SP - tabela.doc 70.5 KB 2017-03-27 10:37:14
Roczne sprawozdanie z gospodarowania zasobem SP - objaśnienia do tabeli.doc 77.5 KB 2017-03-27 10:38:06
Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2018 35 KB 2017-10-30 12:00:37
Zapotrzebowanie na środki budżetowe na rok 2018 38 KB 2017-10-30 12:01:56
Dane do ustalenia wartości mierników na 2018r. 48 KB 2018-01-05 11:27:53

Wydział Nadzoru Właścicielskiego