Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa

Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa

Kategoria: Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa - Formularze do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Zarządzenie Nr 44/14 Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli, stosowana przez Narodowy Bank Polski, w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej 358.1 KB 2017-03-17 13:53:17
Zarządzenie Nr 388/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2015r. poz. 4135 197.89 KB 2017-03-17 13:54:15
Zarządzenie Nr 193/15 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2015r. poz. 3045 197.23 KB 2017-03-17 13:54:47
Pismo Wojewody Śląskiego z 11 lutego 2014r. ws. zasad w zakresie udzielenia zgody w sprawach dotyczących odstąpienia od przetargowego trybu zbycia i udostępnienia nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 86.2 KB 2017-03-17 13:55:20
Pismo Wojewody Śląskiego z 11 października 2016r. ws. zasad w zakresie udzielenia zgody wojewody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa 27.63 KB 2017-03-17 13:55:44
Zapotrzebowanie na środki budżetowe na rok 2018 38 KB 2017-10-30 12:01:56
Dane dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa za 2018r. 40.5 KB 2018-04-09 09:29:47
Informacja o wykorzystaniu w 2018 r. przekazanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty, związane z gospodarką nieruchomościami 62 KB 2018-04-09 09:39:42
Informacja o dochodach budżetu państwa osiągniętych w 2018r. 40.5 KB 2018-04-09 09:42:36
Informacja o prowadzonych postępowaniach w 2018 r. 47 KB 2018-04-09 09:43:40
Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami w 2018 r. 63.5 KB 2018-08-03 09:49:45
Nowy wzór formularza potrzeb finasowych na 2019 r. na obsługę administarcyjną zadań związanych z gospodarką nieruchomościami 83.5 KB 2018-08-13 10:53:28
Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa na rok 2019 35 KB 2018-10-31 10:37:47
Zapotrzebowanie na środki budżetowe w 2019 roku 30.5 KB 2018-10-31 10:39:33
Zarządzenia Nr 39018 Wojewody Śląskiego z dnia 31 października 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa 133.67 KB 2018-11-06 07:52:06
Uszczegółowienie zasad zbywania na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa 746.39 KB 2018-11-06 12:03:29

Wydział Nadzoru Właścicielskiego