dla niesłyszących Biuro Obsługi Klienta Facebook

Aktualności Urzędu

27
maj
2010
Spotkanie z samorządowcami gmin dotkniętych powodzią

fot. ŚUW
fot. ŚUW

W Sali Sejmu Śląskiego wojewoda Zygmunt Łukaszczyk wraz z szefami podległych mu służb i kierownictwem administracji państwowej spotkał się z samorządowcami gmin i starostw województwa śląskiego dotkniętych powodzią.

 Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk podziękował wszystkim służbom i przedstawicielom administracji samorządowej, a także ludziom dobrej woli za skuteczną walkę z powodzią i akcję przeciwdziałającą jej skutkom. „Twierdzę, że w większości województwa śląskiego udało się nam żywioł opanować” – podkreślał wojewoda.

 Wojewoda i członkowie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego przedstawili wstępne szacunki obrazujące skalę strat materialnych w województwie. W województwie śląskim aż 123 jednostki samorządu terytorialnego zostały dotknięte skutkami powodzi, ponad 38 tysięcy ha zostało zalanych, zniszczonych zostało blisko 6 tysięcy budynków mieszkalnych i 371 budynków użyteczności publicznej, uszkodzonych zostało 875 dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych oraz 396 mostów, a także 222 obiektów wodno-kanalizacyjnych. Żywioł powodzi dotknął też 435 przedsiębiorstw i firm. Uszkodzonych zostało 14 wodociągów, 5 oczyszczalni ścieków, zalanych 6 cmentarzy.

 Śląski Urząd Wojewódzki przekazał już 71 gminom 20 mln 165 tysięcy złotych na zasiłki celowe dla 3784 rodzin. Zasiłki wypłacono już za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej 271 rodzinom w 21 gminach na kwotę 1 278 340 złotych.  Wojewoda jeszcze raz apelował do władz samorządowych o przyspieszenie procedur administracyjnych przy wypłacie tych zasiłków, zapewnił, że będzie czynił starania, by ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji uprościło formularze, na podstawie których przeprowadzane są wywiady środowiskowe przed wypłatą zasiłków.

 Wicewojewoda Adam Matusiewicz poinformował, że do końca tygodnia na stronie internetowej ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji ukażą się szczegółowe zasady przydzielania rządowej pomocy pieniężnej na remonty i odbudowę zniszczonych powodzią domów. Omówił wstępne założenia tego projektu. Ci, którzy wycenią swe szkody na kwotę do 20 tysięcy złotych, będą się rozliczać jedynie za pomocą faktur – otrzymają odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów. Natomiast jeśli koszty remontu lub odbudowy budynku mieszkalnego przekraczają 20 tysięcy złotych, konieczna będzie wycena rzeczoznawcy budowlanego (koszty jego pracy opłaci Skarb Państwa), a rozliczenie nastąpi na podstawie  faktur według zasady, że koszty remontu  i odbudowy do 100 tysięcy złotych zostaną zrekompensowane w całości, a powyżej tej kwoty – tylko do wysokości 100 tysięcy złotych.

 Zarząd województwa śląskiego przeznaczył dla gmin dotkniętych powodzią około 7 mln złotych (decyzję tę musi potwierdzić Sejmik Województwa Śląskiego). Z budżetu samorządu wojewódzkiego każde dotknięte powodzią dziecko ma dostać około 1 tys. złotych na organizację wypoczynku i na wyprawki szkolne.

 

Przedstawione zostały także zasady udzielania pomocy dla rolników na odnowienie produkcji rolnej i specjalnej. Pomoc w postaci dopłat do kredytów bankowych mogą uzyskać rolnicy, którzy stracili więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub hodowlanej w gospodarstwie, na podstawie oszacowania szkód przez komisję powołaną z inicjatywy władz samorządowych. Jak dotąd w gminach województwa śląskiego działają 43 komisje.

 Przedstawicielka Izby Skarbowej poinformowała samorządowców o zwolnieniach z podatku dla powodzian. Wszelka pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu, która ma związek z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie dotyczy również zapomóg otrzymanych np. od zakładu pracy i związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy klęsk żywiołowych. W tym przypadku niepodatkowane będą świadczenia do wysokości 2.280 zł w roku podatkowym.

Osoby poszkodowane nie będą także płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Minister finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6.000 zł w ciągu roku podatkowego.

 

Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu. W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.

Jeżeli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).

Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przypadku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.

Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów.

 

Powiązany plik dźwiękowy:

Podobne wiadomości:

wszystkie wiadomości
drukuj Powiadom znajomego
Redagował: Danuta Lubina-Cipińska
początek strony wstecz

Godziny pracy

Urzędu w Katowicach

od poniedziałku do piątku
7:30 - 15:30
dodatkowo: wtorek
15:30 - 18:00
informacja u konsultantów BOK
tel: 32 20 77 562

Biura Obsługi Klienta i Kasy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:30 - 15:30
wtorek
7:30 - 18:00

UWAGA: 14 sierpnia br. Urząd będzie nieczynny - w zamian zapraszamy w sobotę, 9 września br., w godz. 7:30 - 15:30

Sprawdź szczegóły:

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Zachęcamy do skorzystania z możliwości rezerwacji kolejki w Biurze Obsługi Klienta:

Rezerwacja Kolejki

Biuro Obsługi Klienta - kontakt

telefon
32 20 77 777
fax
32 20 77 792
e-mail
bok@katowice.uw.gov.pl
osobiście
osobiście – stanowiska nr 1 i 2

inicjatywa obywatel

Rządowy system informacji telefonicznej dla obywatela

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
telefon222 500 115
Śląski Urząd Wojewódzki
telefon222 500 111

Inicjatywa Obywatel

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Strony internetowe: IntraCOM.pl