Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Magdalena Szewczuk-Szturc
 
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 400
 

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie na obszarze województwa śląskiego działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w szczególności:

 1. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
 2. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
 3. podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;
 4. wspieranie pozarządowych organizacji realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
 5. współdziałanie z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
 6. współdziałanie z organami samorządu terytorialnego;
 7. współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami rządowej administracji zespolonej;
 8. opiniowanie i ocenianie przedkładanych Pełnomocnikowi projektów z zakresu podtrzymywania tożsamości narodowej oraz programów na rzecz mniejszości realizowanych na terenie województwa.
Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Dorota Wójtowicz

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 436)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 142
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:

 1. Koordynowanie w województwie śląskim konsultacji procesów legislacyjnych i programów państwowych istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Wspieranie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w województwie śląskim. 
 3. Pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych agencji rządowych.
 4. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, w tym udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów.
 
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania
 
Dorota Wójtowicz

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 436)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 142
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do spraw Równego Traktowania należy:

 1. Realizowanie polityki rządu na terenie województwa śląskiego w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania.
 3. Monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania.
 4. Opracowywanie informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa śląskiego oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
 5. Podejmowanie działań promujących zasadę równego traktowania w województwie śląskim oraz Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 7. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. 
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 

 

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 
Andrzej Krzystyniak
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 328)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 328
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej należy:

 1. koordynowanie wdrażania i realizacji na obszarze województwa śląskiego programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r.;
 2. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. udostępnianie mu niezbędnych informacji i dokumentów, udzielanie niezbędnej pomocy, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 

 
Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich
 
Andrzej Krzystyniak
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Jagiellońska 25 (pokój 328)
40-032 Katowice
tel. 32 20 77 328
 

Do zadań Pełnomocnika Wojewody Śląskiego do Spraw Integracji Środowisk Kombatanckich należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich funkcjonujących na terenie województwa śląskiego oraz koordynowanie ich działalności;
 2. współdziałanie przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kombatantów działającymi na terenie województwa śląskiego;
 3. współpraca z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym m.in. udostępnianie niezbędnych informacji i dokumentów, sporządzanie sprawozdań, uczestnictwo w roboczych spotkaniach.
Obsługę organizacyjno – techniczną Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.