Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dane kontaktowe i zadania biura prasowego (Oddziału do spraw Komunikacji Społecznej):

 

Kierownik Oddziału ds. Komunikacji Społecznej – rzecznik prasowy:
Alina KUCHARZEWSKA

 kucharzewskaa@katowice.uw.gov.pl 
       news@katowice.uw.gov.pl
  tel. 32 20 77 265

 

 

Biuro prasowe działa w Oddziale ds. Komunikacji Społecznej należącym do Biura Wojewody.
Szczególnym zadaniem biura prasowego jest prowadzenie polityki informacyjnej Wojewody Śląskiego oraz Urzędu, w tym:

  • kształtowanie wizerunku Wojewody Śląskiego i Urzędu poprzez upowszechnianie informacji o jego działaniach oraz efektach pracy,

  • organizowanie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami mediów,

  • przeprowadzanie analizy publikacji prasowych na potrzeby wojewody,

  • koordynowanie zadań odnoszących się w Urzędzie do dostępu i ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu honorowego wojewody,

  • współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu oraz mediami,

  • reprezentowanie Wojewody Śląskiego w środkach masowego przekazu oraz prowadzenie obsługi prasowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

  • zapewnianie wymiany informacji pomiędzy wojewodą a Prezesem Rady Ministrów, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz innymi ministrami. 

 

KONTAKT:

 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
      ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice 
faks: 32 25 63 101
pokój: 265, 260
news@katowice.uw.gov.pl


PRACOWNICY BIURA PRASOWEGO:

Grzegorz DITTRICH
tel. 32 20 77 260

Anna HERZ
 tel. 32 20 77 262

 Adrianna KSIĘŻNIK 
 tel. 32 20 77 555

Iwona MATUSZEWSKA
 tel. 32 20 77 555

Bartłomiej SZWEDOWSKI
 tel. 32 20 77 807