ࡱ> fbjbj4.4Dl5"+l8+5-5-5-5-5-5-57:H-5]]@-55UUU.+5U+5UU/0!/5505/::(00:1U-5-55: : Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego ZKII.6332.1.132.2017 Katowice, dnia 12-05-2017 r. godz. 730 RAPORT o sytuacji w wojewdztwie [lskim I. DANE STATYSTYCZNE 1. DziaBania Policji Rodzaj zdarzeniaZa dob 2017-05-11Suma za 05-2017Suma za 05-2016Zabjstwa:004ZgwaBcenia:0412Rozboje:119102Kradzie|e z wBamaniem:23203659Przestpstwa gospodarcze:31163Przestpstwa narkotykowe:1378262Kradzie|e: ZgBoszone:313361281Wykryto:476299Kradzie|e pojazdw:337116Odzyskano pojazdw:3933Tymczasowo aresztowanych:73879ZBapanych na gorcym uczynku:817032719Wypadki drogowe:Liczba wypadkw:855219Liczba rannych:979245Liczba zabitych:0515Liczba nietrzezwych kierowcw:19186693Liczba kolizji:19916244655Wypadki kolejowe:Liczba wypadkw:003Liczba rannych:001Liczba zabitych:002Utonicia:Liczba utoni:021Liczba utoni nieletnich:000Samobjstwa:Liczba samobjstw:11575Liczba samobjstw nieletnich:000Znalezienia zwBok:Liczba znalezionych zwBok:467200Liczba znalezionych nieznanych zwBok:000 2. DziaBania PaDstwowej Stra|y Po|arnej Za dob 2017-05-11Suma za 05-2017Suma za 05-2016Po|arw:613611474Warto[ w tys. zB:318.00896.104355.70Miejscowych zagro|eD:647882608Warto[ w tys. zB:166.702024.303849.90FaBszywych alarmw:12152367OgBem zdarzeD:13713014449Warto[ w tys. zB:484.702920.408205.60 II. SYTUACJA W POSZCZEGLNYCH RODZAJACH ZAGRO{EC 1. Awarie urzdzeD lub instalacji technologicznych w zakBadach pracy Nie wystpiBy. 2. Powa|ne wypadki, katastrofy komunikacyjne Nie wystpiBy. 3. Awarie urzdzeD i instalacji. Nie wystpiBy 4. Niekorzystne warunki meteorologiczne Wojewdzki Inspektorat Ochrony Zrodowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach [lskiego monitoringu jako[ci powietrza informuje, |e w dniu 10.05.2017 r. wystpiBy przekroczenia warto[ci dopuszczalnych [rednich st|eD 24-godzinnych pyBu zawieszonego PM10 (50 g/m3) na stacji w WodzisBawiu Zlskim o 8%. 5. Awarie budowlane Nie wystpiBy. 6. Zagro|enia po|arowe Nie wystpiBy. 7. Zagro|enia epidemiczne 24.04.2017 r. W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie przy ul. CheBmoDskiego 28 na Oddziale Urologii pobrano prbk\^`bjrxz~ɻudVQLGB=8 h]55 h#5 hj?5 hs+5 hnL!5 h5hTe5B*CJaJph h!hs5B*CJaJphhs+5B*CJaJphhnL!5B*CJaJphhs5B*CJaJphhj5B*CJaJphh#5B*CJaJphhZLf5B*CJaJphhjhUmHnHu hCJhch1fCJ h1fCJjh1fCJUmHnHu\^b. 0 Z \ $$Ifa$gdBgdBgdgd$a$gdQ5 ^`gdb$a$gdgd $a$gd1fgd3S. 0 6 Z \ 0|Ⱦzpf]QfHh&'hnL!CJh&'hCJ\aJh&'hCJh&'h5CJhJh>*CJ h T>*CJ h3S>*CJhBCJaJh"hBCJaJh"hB5CJ\aJh"hB5CJaJhB5CJaJhh>*CJhh>*CJ h>* h5CJhOJQJhbh5 h5H* h5 hTe5 & * . 2 TK??? $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\R~"BBBB t0634BabytB2 4 L P T Z TK??? $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\R~"BBBB t0634BabytBZ \ n r x TK??? $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\R~"BBBB t0634BabytB TK??? $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\R~"BBBB t0634BabytB TK??? $$Ifa$gdB $IfgdBkd`$$If\R~"BBBB t0634BabytB B H N V TK??? $$Ifa$gdB $IfgdBkd8$$If\R~"BBBB t0634BabytBV X p TK???? $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\R~"BBBB t0634BabytB =4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB 1( $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB  1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB 0 4 8 > $$Ifa$gdB $IfgdB> @ t x ~ =4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB~ H? $IfgdBkd $$If\R~"BBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB $ * 2 TK???? $$Ifa$gdB $IfgdBkdx $$If\R~"BBBB t0634BabytB2 4 6 V Z =4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkdP $$If4rR~"BBBBB t0634BabytBZ ` h j l 1( $IfgdBkd> $$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdBl 1kd, $$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB $$Ifa$gdB $IfgdB (=4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB(24Xz~H? $IfgdBkd$$If\R~"BBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB=4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB1( $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB $(, $$Ifa$gdB $IfgdB,.0fj=4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytBjnrt1( $IfgdBkd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB1kd$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB $$Ifa$gdB $IfgdB8nr=4(( $$Ifa$gdB $IfgdBkdt$$If4rR~"BBBBB t0634BabytBrx1( $IfgdBkdb$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB1kdP$$If4rR~"BBBBB t0634BabytB $$Ifa$gdB04Zz $$Ifa$gdB $IfgdBgdBMD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkd>$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$ MD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$HNV`MD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$`bMD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$MD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$ *4MD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkd$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$46\jzMD888 $$Ifa$gdB $IfgdBkdf$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$|MHHHCCgdgdkdB$$If\ s"BBBB t0"634Babytf^$Xtv<>fzzD{b{d{$a$gdw$a$gd$a$gd. $7$8$H$a$gd3@$a$gdPgdnL!gd $7$8$H$a$gdTVXrtv:<>ftuuzzŻ~ui^\^T^IhwhCJaJhwCJaJUhwhwCJaJheh4CJ\aJh&'hnL!CJheh 1CJhehCJheh5CJh3@hDLB*CJaJphhDLh3@CJhDLhDLCJh ch5CJ hKGG5CJ h4CJh&'hKGGCJh.h5CJh&'hCJh&'h5CJ h45CJi wody ciepBej do badaD kontrolnych. Wyniki uzyskane 11.05.2017 r. wykazaBy wysokie ska|enie wody ciepBej bakteriami Legionella sp. (2600 jtk/100ml). Badany punkt poboru wody ciepBej, w ktrym stwierdzono przekroczenie zostaB wyBczony z eksploatacji. W pozostaBych salach na Oddziale Urologii pobr wody ciepBej odbywa si normalnie. W zwizku z faktem, i| podobne ska|enia wody ciepBej wystpowaBy w lutym i marcu bie|cego roku, PPIS w Jaworznie wydaB upomnienie nakazujce doprowadzenie jako[ci wody w instalacji wody ciepBej do warto[ci poni|ej 100 (jtk) bakterii typu Legionella sp. w 100 ml prbki na Oddziale Urologii Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. W dniu 24.05.2017 r. zostan pobrane kolejne prbki wody ciepBej w celu wykonania badaD sprawdzajcych wykonanie decyzji PPIS w Jaworznie. Przyjcia pacjentw oraz realizacja zabiegw na oddziale przebiega bez zastrze|eD. 8. ZakBcenia porzdku publicznego Nie wystpiBy. 9. Terroryzm Nie wystpiB. 10. Inne zagro|enia Interwencje patroli saperskich zwizane z usuwaniem niewybuchw ujawnionych na obszarze wojewdztwa [lskiego w 2017 roku. Lp.Data i godzina zgBoszenia zdarzeniaMiejsce ujawnienia niewybuchu (pow./miej./ul.)Rodzaj niewybuchuPodmioty zabezpieczajceEwakuacja (tak/nie) / Ilo[ osbData usunicia niewybuchu111.05.2017 r. godz. 09:17pow. kBobucki, Wrczyca WielkaBomba lotniczaPolicjaNie11.05.2017 r. 12:32211.05.2017 r. godz. 19:30pow. lubliniecki, WoznikiGranat rcznyPolicjaNieDo 72h311.05.2017 r. godz. 21:00pow. tarnogrski m. KaletyPocisk artyleryjskiPolicjaNie 12.05.2017 r. III. INFORMACJE DODATKOWE W cigu minionej doby sBu|ba dy|urna Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego podjBa 5 interwencji zwizanych z dziaBaniami ratownictwa medycznego na terenie wojewdztwa. OpracowaBa: SBu|ba Dy|urna WCZK zzB{b{d{|{~{{{{{||4~6~:~~ xk]Rk]Rh4hDvCJaJhDvCJOJQJ^JaJ4hDvB*CJOJQJ^JaJfHphq hDvhDvCJOJQJ^JaJh4hg3CJaJh4hg36CJaJh4;h4;5aJh4;hg35aJ h>CJheh3SCJ h3SCJh&'hB*CJphhehCJheh5CJhehwCJd{~{{{{|| }F}h}}}}~4~6~:~n~~~~~ $$Ifa$gdb $$Ifa$gd4;Ff $$Ifa$gd $ 9!a$gd3Sgd3Sgd Dx,Tdn€gdFfD- $$Ifa$gdf^$ $$Ifa$gdy; $$Ifa$gdDvFf) $$Ifa$gd4; $$Ifa$gdFf$,n€@z|$Ѹ~o`~QE9hd}mB*CJaJphhbB*CJaJphh?:MhvB*CJaJphhbha6B*CJaJphhbhhB*CJaJphhbhbB*CJaJphh?:Mh B*CJaJphh?:MhB*CJaJphhh>* h T>*h4hDvCJaJhf^$CJOJQJ^JaJ hDvhDvCJOJQJ^JaJ:hDvhDvB*CJOJQJ^JaJfHphq €&>f$7$8$H$^a$gd T$7$8$H$^a$gds+$-DM a$gd T$&8dfh Ths+5CJaJhs+hs+5CJaJhs+h>>5CJaJh ThB*CJaJph2/R :p. A!"#$7% $$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55A5n5}#v#vA#vn#v}:V t06,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh55 5A5n5}#v#v #vA#vn#v}:V 4 t06+,5/ 34BytB$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5' 555#v' #v#v#v:V t0"6,5/ 34Bytf^$$$If!vh5f55555j5#vf#v#v#v#v#vj#v:V l tF0$,5f55555j5pFytbTbkd$$IfTl֞ P1#fj tF0$44 lapFytbT$$If!vh5f55555j5#vf#v#v#v#v#vj#v:V ld tF0$,5f55555j5/ pFytbTbkd6#$$IfTld֞ P1#fj tF0$44 lapFytbT$$If!vh5f55555j5#vf#v#v#v#v#vj#v:V ld tF0$,5f55555j5/ pFytbTbkd\'$$IfTld֞ P1#fj tF0$44 lapFytbT$$If!vh5f55555j5#vf#v#v#v#v#vj#v:V ld tF0$,5f55555j5/ pFytbTbkd+$$IfTld֞ P1#fj tF0$44 lapFytbT^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtH\@\ NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ >@> NagBwek 2$@&5CJ>@> NagBwek 3$@&5CJJA J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 6U6 HiperBcze >*ph<X< Uwydatnienie 56\]8>8 TytuB$a$ CJOJQJp6"p J0Lista punktowana 2 *$1$^`B*CJaJphf2f J Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH TAT 1fNagBwek 1 Znak5CJ KH OJQJ\^JaJ t/Rt Default!$7$8$H$^`a$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .z$f 9BEG 2 Z V > ~ 2 Z l (,jr`4d{ €f !"#$%&'()*+,-./012345678CDF8@d(  # l 3d ? #" ?  J:3Wd@@@MMMԔ?Zlski Urzd Wojewdzki w KatowicachArial Black3" ?B S ?/.!<tE"xt dzien_stworzeniadzien_utworzeniap1p2p3a1p4p5p6p7p8p9p10TU>{CZ 0 TU>{CZ 0 ' * 0 W W PPAB\\ --0 W W PPAB\\ --0' r.L+&RV# ?#KhTKR&jtu|Vh&^`B*CJOJQJaJo(phhHh^`5OJQJo(hH-h^`OJQJo(hHhf ^f `OJQJo(hHh6 ^6 `OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohv^v`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhRR^R`OJQJ^Jo(hHoh""^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.L+r.tu ?#KRV#'KcUB|]9p #0 $)_{',wy#0S(;ZAMsG,wyXI,wy ?U,wy+p*~S(; b79#xnC< ,x t Nh!+;Xy;ZaDv T|x:h nL!#f^$z%@F'c'4)|*'y-A8/y/~O0 1Q5W5]#6;6^6a64m:,;D<>>z>@3@EArdC!D GKGGE]H/ I^*J-M?:MJNP)S]S~vT>W/XYZ]$^G^[_'`Xbweb9ibdcSeTe1fZLf}fi hi>i7jhk kd}m nOo8sYuZIvaxxy: zI{e,{Z|t|&}lVZS3S~6}JZF4;b.clGJEAk #'g3efIp1s+-y_aDL]5P a7/iL$QS3zpa kmioiHF8HEFwkBUZ].0@X. tUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial5. .[`)Tahoma?. Arial Black7.@Calibri;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qaUaUO O !4d&&3qHP ?2!xxIIsarnamjanoszs(    Oh+'0@  (08IIsarnamNormaljanoszs2Microsoft Office Word@F#@ZL=Y@^@^O ՜.+,0 hp Slaski Urzad Wojewodzki& II Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0&!Data I/1Tablea;WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q