Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, przez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie zostają anulowane.

SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
 1. Zamknięte zostają wszystkie punkty paszportowe.
 2. W Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie możliwe są wyłącznie: odbiór paszportu i złożenie wniosku niezbędnego z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00):
  • Katowice – 32 20 77 777, 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,
  • Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 95, 33 813 62 71,
  • Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 22 27, 34 378 22 28.

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
 1. Urząd nie prowadzi bezpośredniej obsługi cudzoziemców.
 2. Wnioski i dokumenty (w tym uzupełnienia dokumentów) można przesyłać wyłącznie drogą pocztową lub za pośrednictwem „skrzynki podawczej” (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).
 3. Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń (na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz zezwoleń na pracę) będą wyłącznie wysyłane przez pracowników za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany w toku postępowania.
 4. Odbiór dokumentów (w tym decyzji, kart pobytu) niezbędnych z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00):
  • Katowice - tel. 32 606 32 32,
  • Bielsko-Biała - tel. 33 813 62 90,
  • Częstochowa - tel. 34 378 22 28, 34 378 22 27.
 5. Dodatkowa informacja telefoniczna:
  • Katowice - infolinia dla cudzoziemców - tel. 32 606 32 32,
  • Bielsko-Biała - punkt informacyjny dla cudzoziemców - tel. 33 813 62 66, 33 813 62 75,
  • Częstochowa - infolinia dla cudzoziemców - tel. 34 378 22 22, 34 378 20 01, 34 378 20 02.

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej)
 1. Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w Punkcie Obsługi Klienta w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.
 2. Kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30:
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
 1. Posiedzenia Komisji orzekającej zostają zawieszone do odwołania.
 2. O nowych terminach posiedzeń składów orzekających zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioruNumery telefonów do sekretariatów poszczególnych wydziałów/biur Urzędu:

 • Biuro Administracyjne – 32 20 77 230
 • Biuro Organizacyjno-Budżetowe – 32 20 77 252
 • Biuro Wojewody – 32 20 77 221
 • Inspektor Ochrony Danych – 32 20 77 975
 • Państwowa Straż Rybacka – 32 20 77 819
 • Państwowa Straż Łowiecka – 32 20 77 892
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach – 32 20 77 417
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 32 20 77 815
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 32 20 77 700
 • Wydział Finansów i Budżetu – 32 20 77 308
 • Wydział Infrastruktury – 32 20 77 589
 • Wydział Kontroli – 32 20 77 296
 • Wydział Nadzoru Prawnego – 32 20 77 496
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego – 32 20 77 408
 • Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – 32 20 77 824
 • Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – 32 20 77 174
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 32 20 77 326
 • Wydział Zdrowia – 32 20 77 455
 • Zespół Audytu Wewnętrznego – 32 20 77 235
 • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – 32 20 77 336
 • Wydział Powiadamiania Ratunkowego – 32 20 77 478

Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu.


DETAILS REGARDING RESTRICTIONS IN THE WORK OF THE CUSTOMER SERVICE IN ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

 

 

All scheduled appointments arranged until now by phone, online reservation, by our staff directly or through official call have been cancelled.

 

FOREIGNERS AFFAIRS AND WORK PERMITS: (Citizens and Foreigners Department)

 1. In-person customer service regarding foreigners’ affairs is suspended.
 2. Applications and documents regarding legalisation of stay of foreigners need to be submitted via post or through the dedicated inbox by the entrance to our buildings in Katowice, Bielsko-Biała and Częstochowa (without confirmation stamp).
 3. Administrative decisions (concerning permission for temporary residence stay, permanent resident stay, residence permit for EU long-term resident and work permit) will be sent exclusively by post to the address provided during the procedure.
 4. Collecting documents (including decisions and residence cards) indispensable for urgent personal reasons is possible only after prior scheduled appointment by phone (Monday-Friday from 10 am to 2 pm):

 • Katowice - 32 606 32 32,
 • Bielsko-Biała - 33 813 62 90,

 • Częstochowa - 34 378 22 28, 34 378 22 27.
 1. For further information please use the following phone numbers:

 • Katowice - information for foreigners - tel. 32 606 32 32,
 • Bielsko-Biała - service point for foreigners - tel. 33 813 62 66, 33 813 62 75,
 • Częstochowa - information for foreigners - tel. 34 378 22 22, 34 378 20 01, 34 378 20 02.


ПОДРОБНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОГРАНИЧЕНИЙ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИЛЕЗСКОГО ВОЕВОДСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

 

Все визиты, назначенные по телефону, через онлайн систему резервации, непосредственно сотрудниками Управления, а также вызовы к личной явки аннулируются.

 

Дела, связанные с паспортом (Отдел по Гражданским Делам и Иностранцам):

 1. Все паспортные столы будут закрыты.

2.В Катовице, Бельско-Бяла и Ченстохове возможно только: получение паспорта, подача заявления, которое не терпит отлагательств, исключительно после предварительной записи по телефону (с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00):

Катовице: – 32 20 77 777, 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,

Бельско – Бяла - 34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 22 27, 34 378 22 28.

Ченстохова -34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 22 27, 34 378 22 28

 

Обслуживание Иностранцев и Разрешения на работу  (Отдел по Гражданским Делам и Иностранцам):

 1. Управление не обслуживает иностранцев лично.
 2. Заявления и документы (включая приложения к документам) можно отправлять только по почте или с помощью «общедоступного ящика» (которые находятся при входе к зданиям в Катовице, Бельско-Бяла и Ченстохове (без подтверждения подачи документов)).
 3. Решения о выданных разрешениях (разрешение на временное и постоянное проживание, на пребывание долгосрочного резидента ЕС и разрешение на работу) будут отправлены сотрудниками по почте только по адресу, указанному в ходе рассмотрения дела.
 4. Получение документов (в том числе решений, видов на жительство), необходимое по важным причинам, которое не терпит отлагательств - исключительно после предварительной записи по телефону (с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00):

Катовице: 32 606 32 32

Бельско – Бяла 33 813 62 90,

Ченстохова - 34 378 22 28, 34 378 22 27.

 1. Дополнительная информация по телефонам:

Катовице: 32 606 32 32,

Бельско – Бяла: 33 813 62 62, 33 813 62 75

Ченстохова 34 378 22 22, 34 378 20 01, 34 378 20 02

 

КООРДИНАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЙ И ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ (Отдел по вопросам Семьи и Социальной Политики)

 

 1. Личное обслуживание клиентов приостановлено в Пункте обслуживания клиентов в Катовице по адресу: ул. Powstańców 41a.

 1. Связаться с сотрудниками можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:30:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ (Воеводский Отдел по делам заключения об установлении инвалидности)

 

 1. Заседания Комиссии по установлению инвалидности приостанавливаются на неопределенный срок.
 2. О новых датах проведения заседаний Комиссий Вы будете уведомлены заказным письмом с подтверждением его получения.

Номера телефонов секретариатов отдельных отделов/офисов:

 

 • Административный офис: – 32 20 77 230
 • Организационно-бюджетный офис – 32 20 77 252
 • Офис Воеводы – 32 20 77 221
 • Инспектор по защите данных – 32 20 77 975
 • Государственная инспекция рыбоохраны– 32 20 77 819
 • Государственный охотничий надзор – 32 20 77 892
 • Воеводская геодезическая и картографическая инспекция – 32 20 77 417
 • Воеводский Отдел по делам заключения об установлении инвалидности – 32 20 77 815
 • Отдел безопасности и антикризисного управления – 32 20 77 700
 • Отдел финансов и бюджетного учёта – 32 20 77 308
 • Отдел инфраструктуры – 32 20 77 589
 • Отдел контроля 77 296
 • Отдел юридического надзора – 32 20 77 496
 • Отдел надзора владельцев – 32 20 77 408
 • Отдел по вопросом семьи и социальной политики – 32 20 77 824
 • Отдел территориального развития и сотрудничества– 32 20 77 174
 • Отдел по гражданским делам и вопросам иностранных граждан– 32 20 77 326
 • Отдел здравоохранения  – 32 20 77 455
 • Отдел внутреннего аудита – 32 20 77 235
 • Отдел по защите секретной информации– 32 20 77 336
 • Отдел экстренных служб – 32 20 77 478