LOGO SUW
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach funkcjonuje system internetowej rezerwacji.

Kliknij w wybraną usługę aby umówić swoją wizytę - zostaniesz przekierowany do portalu rezerwacji.


Złożenie wniosku paszportowego

Passport Applications

Подача заявления на паспорт

Odbiór paszportu

Passport pick – up

Получение паспорта

Potwierdzenie profilu zaufanego

Confirmation of Your Trusted Profile

Подтвержедение доверенного профиля

Sprawy obywatelstwa polskiego - Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Polish Nationality Services - Confirmation of possessing or losing of Polish citizenship

Вопросы польского гражданства - Подтверждение наличия или потери польского гражданства

Sprawy obywatelstwa polskiego - Uznanie za obywatela polskiego

Polish Nationality Services - Polish Citizenship acknowledgment

Вопросы польского гражданства - Признание польским гражданином

Sprawy obywatelstwa polskiego - Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Polish Nationality Services - Polish citizenship granting (by Polish President)

Вопросы польского гражданства - Предоставление польского гражданства Президентом Республики Польша

Sprawy obywatelstwa polskiego - Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

Polish Nationality Services - Polish citizenship disclaiming

Вопросы польского гражданства - Отказ от польского гражданства

Sprawy obywatelstwa polskiego - Uznanie za repatrianta

Polish Nationality Services - Polish repatriates acknowledgment

Вопросы польского гражданства - Признание репатриантом

Zaproszenia - Składanie wniosków

Invitations - Application Submission

Приглашения - Подача заявлений

Zaproszenia - Odbiór zaproszenia

Invitations - Invitation pick-up

Приглашения - Получение приглашений

Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin - Składanie wniosków

Registration of UE Citizens and members of their families –  Application Submission

Регистрация граждан ЕС и членов их семей - Подача заявлений

Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin  - Odbiór dokumentów

Registration of UE Citizens and members of their families - Documents pick-up

Регистрация граждан ЕС и членов их семей  - Получение документов

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - Składanie wniosków

Financial benefits for Polish Card owners - Application Submission

Денежная помощь для владельцев Kарты поляка – Подача заявлений

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - Odbiór decyzji

Financial benefits for Polish Card owners - Administrative decision pick-up

Денежная помощь для владельцев Kарты поляка - Получение  постановлений

Zezwolenia na pracę (obsługa pracodawców)

Work permissions (Employers service)

Разрешение на работу (обслуживание работодателей)

Pobyt - Uzupełnianie dokumentów

Residence in Poland - Documents supplementing

Вид на жительство - Приобщение к делу дополнительных документов

Pobyt - Odbiór karty pobytu lub decyzji

Residence in Poland - Residence in Poland cards or decision pick-up

Вид на жительство - Получение вида на жительство или постановления

Pobyt - Składanie wniosków o pobyt

Residence in Poland - Residence in Poland apllications

Вид на жительство - Подача заявлений на вид на жительство