Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Szanowni Państwo,
informujemy, że Wojewoda Śląski na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz.433 ze zm.) wprowadził:

od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, przez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie zostają anulowane.

 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.

 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Śląski Urząd Wojewódzki mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w Informacjach Szczegółowych - zamieszczonych tutaj.

 4. Przy wejściu do budynków w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy ul. Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie wystawione zostaną „skrzynki podawcze”, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

 6. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu w Książce teleadresowej, a wykaz telefonów do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się również w Informacjach Szczegółowych - zamieszczonych tutaj.

Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu.


DETAILS REGARDING RESTRICTIONS IN THE WORK OF THE CUSTOMER SERVICE IN ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
Dear Sir/Madame, we would like to inform you that under the regulation on public safety  the province Governor of Silesian Voivodeship issued from the March, 16 2020 until further notice restrictions in the work of Śląski Urząd Wojewódzki limited only to actions necessary for providing help to Polish citizens, excluding in-person customer service indicated below:
 
 1. Our office is closed for clients (except for emergency). All scheduled appointments arranged until now by phone, online reservation, by our staff directly or through official call have been cancelled.
 2. Our staff work between current working hours.
 3. The citizens, in all matters proceeded in our office, can contact our staff only by phone or e-mail from Monday to Friday between 10am and 2pm or send correspondence via tradicional post or electronic one, as indicated HERE.

 4. By the entrace to the buildings in Katowice (Jagiellońska St. 25 and Powstańców St. 41a), Bielsko-Biała and Częstochowa we provided dedicated inboxes, in which our customers can leave documents or informations (without confirmation stamp) asking for contact in the case proceeded by our office.

 5. In-person complaints and requests lodging have been suspended.

 6. The list of telephone numbers to our departments and their workers is available in the ADDRESS BOOK and the list of telephone to the secretariat of every department is available in the DETAILED INFORMATION HERE.


Up-to-date information will be available on our website as well as in the notice board in the hall.

 


Ограничения функционирования Силезского Воеводского Управления.

Уважаемые дамы и господа,

сообщаем, что Силезский Воевода на основании § 8 Распоряжения Министра Здоровья от 13 марта 2020 г. об объявлении на территории Республики Польша эпидемической угрозы (Дз.У. от 2020 г., ст. 433 ) ввел:

С 16 марта 2020 г. (понедельник) до дальнейших распоряжений ограничения в функционировании Силезского Воеводского Управления, заключающиеся лишь в выполнении задач, необходимых для оказания помощи гражданам, и определенных задач, исключающих непосредственное обслуживание заинтересованных сторон в объеме, указанном ниже:

 1. Управление не принимает клиентов (за исключением чрезвычайных ситуаций); все визиты, назначенные по телефону, через онлайн систему резервации, непосредственно сотрудниками Управления, а также вызовы к личной явки аннулируются.
 2. Сотрудники Управления работают в часах работы Управления без изменений.
 3. По всем делам, веденным Силезским Воеводским Управлением, граждане могут связываться с сотрудниками Управления исключительно по телефону и электронной почте с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00 или отправлять корреспонденцию обычной почтой или через ePUAP, с учетом объема, указанного в Подробной информации - представленной здесь.
 4. Возле входа к зданиям в Катовице (ул. Jagiellońskiej 25 и ул. Powstańców 41a), Бельско-Бяла и Ченстохове находятся «общедоступные ящики», с помощью которых клиенты могут подавать документы или другую информация (без подтверждения подачи документов) с просьбой связаться Управление по данному делу.
 5. Возможность личной подачи жалоб и заявлений приостанавливается.
 6. Список контактных телефонов отдельных организационных единиц находится на сайте Управления в Адресной книге, а список контактных телефонов секретариатов отдельных организационных единиц можно найти в Подробной информации - размещенной здесь.

Актуальная информация, касающаяся вышеуказанных вопросов будет доступна на сайте Управления, а также в здании Управления на доске объявлений.Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Biuro mieści się w głównym budynku Urzędu, w kilku pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze.

 

Obrazek przedstawia wejście do Biura Obsługi Klienta od strony ulicy Jagiellońskiej

 

 

Pracownicy Biura Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego są do dyspozycji w następujących sprawach:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

 • Obsługa paszportowa – pokój 119 (tel. 32 20 77 353 lub 359, 361)
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - pokój 161 (tel. 32 20 77 615 lub 137, 138, 140, 798)
 • Sprawy obywatelstwa polskiego – pokój 161 (tel. 32 20 77 480 lub 126, 144)
 • Pobyt cudzoziemców spoza UE – pokój 161 (tel. 32 20 77 919 lub 150, 614, 658, 661, 956, 962)
 • Zaproszenia dla cudzoziemców / pobyt obywateli UE / Świadczenia pieniężne – pokój 161 (tel. 32 20 77 920 lub 922)

 

Biuro Organizacyjno-Budżetowe:

 • Konsultanci BOK oraz potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP – pokój 119 (tel. 32 20 77 562)
 • Przyjmowanie korespondencji – pokój 161
 • Kasa Urzędu - pokój 121

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat poszczególnych usług realizowanych w BOK - klikając na linki zamieszczone w menu Nasze usługi - po lewej stronie.

 


W Biurze Obsługi Klienta funkcjonuje System Kolejkowy. Zachęcamy do zapoznania się z opisem jego działania.

 

Aby polepszyć komfort Państwa obsługi System Kolejkowy w sposób dynamiczny (na bieżąco) oblicza przybliżony czas oczekiwania na obsłużenie i na podstawie tych danych wylicza moment zakończenia wydawania biletów.

Wydawanie biletów w systemie kolejkowym odbywa się do godziny 15:00 (we wtorki do 17:30), lecz ze względu na dużą liczbę klientów, system może nie wydawać biletów już przed godziną 15:00 (we wtorki 17:30) - dotyczy również możliwości skorzystania z obsługi z pierwszeństwem. W związku z tym prosimy aby nie zostawiać załatwiania swoich spraw na sam koniec pracy Urzędu, gdyż może zaistnieć sytuacja, że ze względu na dużą liczbę klientów, system może przestać wydawać bilety przed upływem wyznaczonej godziny - z powodu wyczerpania maksymalnej liczby biletów. Osoby, które nie zdążą pobrać biletu nie zostaną w danym dniu obsłużone.

Uwaga! W przypadku gdy jedna osoba załatwia kilka spraw należy pobrać ilość biletów równą ilości składanych wniosków.

Poniżej możecie Państwo sprawdzić aktualny stan kolejki:

 

 


Do wybranych usług istnieje możliwość rezerwacji kolejki na konkretny dzień i godzinę za pomocą strony internetowej. Zachęcamy do korzystania z systemu rezerwacji dostępnego poniżej:

Rezerwacja kolejki

 

Konsultanci BOK

 

Konsultanci Biura Obsługi Klienta pomogą w załatwieniu spraw należących do ustawowych kompetencji Wojewody jako organu wojewódzkiej administracji rządowej. Udzielą podstawowych informacji dotyczących zadań komórek organizacyjnych Urzędu, a także kompetencji organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

 

Konsultanci BOK nie udzielają odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach indywidualnych prowadzonych w poszczególnych wydziałach Urzędu. Klientów zainteresowanych uzyskaniem odpowiedzi w tej kwestii konsultanci Biura skierują do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu.

Aby się z nami skontaktować prosimy wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 20 77 562
 • faksem – na numer 32 20 77 792
 • e-mailem – pisząc na adres bok@katowice.uw.gov.pl
 • osobiście – odwiedzając nasze Biuro w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 – sala 119, stanowiska nr 1 i 2
 • poprzez czat