Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Razem Bezpieczniej - graf. MSWiA
 • Data publikacji 24 stycznia 2020

Razem Bezpieczniej 2020 – nabór wniosków

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2020 rok.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Z uwagi na założenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach wyrażone w exposé Prezesa Rady Ministrów, w 2020 roku środki w ramach programu zostaną w całości przeznaczone na realizację projektów z zakresu celu szczegółowego nr 2 Bezpieczne przejścia dla pieszych. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację, przebudowę lub doposażenie przejść dla pieszych. Przede wszystkim brane będą pod uwagę projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych. Z województwa śląskiego może zostać wybranych w sumie 20 projektów, a maksymalna kwota dofinansowania, którą można uzyskać w ramach programu na jeden projekt, to 100 000 zł.

Ważne! W przypadku wydatków inwestycyjnych do projektu należy dołączyć również jedno z oświadczeń znajdujących się w załączniku nr 3.

Materiały dotyczące programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” wraz z formularzem do wypełnienia dostępne są do pobrania poniżej. Przygotowując wniosek o dofinansowanie, należy:

 • wziąć pod uwagę udział własny wnioskodawcy – powinien on wynosić co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu zadania publicznego (np. wnioskując o 100 000 zł dofinansowania, udział własny musi wynosić minimum 25 000 zł),
 • przy planowaniu wydatkowania środków z dofinansowania należy uwzględnić czas konieczny na przeprowadzenie procedury naboru projektów oraz mechanizm przekazywania dotacji celowej,
 • określić kwotę dofinansowania w pełnych złotych,
 • zwrócić uwagę na to, że beneficjenci są zobowiązani do umieszczania tabliczek informujących o źródłach pochodzenia środków, z którego zadanie (projekt) zostało dofinansowane.

Przygotowanie i przesłanie wniosku

 1. Wniosek powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD-R lub pendrive).
 2. Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R lub pendrive’em należy umieścić w kopercie, a kopertę zakleić i opisać poprzez podanie nazwy projektu oraz celu szczegółowego programu „Razem bezpieczniej”, w jaki wpisuje się projekt (Razem Bezpieczniej – tytuł projektu – Bezpieczne przejścia dla pieszych).
 3. Do przygotowanego projektu należy sporządzić pismo przewodnie.
 4. Kopertę z projektem i pismo przewodnie należy umieścić w nowej kopercie i przesłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (z dopiskiem na kopercie „Razem bezpieczniej”).

Ze względu na konkursowy charakter procedury kwalifikacyjnej, bardzo istotne jest, aby wypełniony wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) został przesłany zgodnie z przedstawioną procedurą i w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu) na adres:       

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spośród nadesłanych projektów wybranych zostanie maksymalnie 20 najwyżej ocenionych, które zostaną zarekomendowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat programu „Razem Bezpieczniej” można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. (32) 20-77-131. Informacje o konkursie będą również zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej ŚUW.

Zapraszamy do składania wniosków!

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Załacznik nr 2 - Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 791.34 KB 2020-01-24 13:21:13
Załacznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie 137 KB 2020-01-24 13:21:20
Załacznik nr 3 - Oswiadczenia 36 KB 2020-01-24 13:21:25
Załacznik nr 4 - Graficzny schemat mechanizmu dofinansowania 530.83 KB 2020-01-24 13:21:37
Załacznik nr 5 - Uchwala w sprawie programu Razem bezpieczniej na lata 2018-2020 835.92 KB 2020-01-24 13:22:06
Wróć