• Data publikacji 7 stycznia 2018

Praca sezonowa dla cudzoziemców – informacja dla pracodawców

Od 1 stycznia 2018 roku pracodawca, który chciałby uzyskać zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest dla obywateli:

  • Armenii,
  • Białorusi,
  • Gruzji,
  • Mołdawii,
  • Rosji,
  • Ukrainy,

na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadający odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Wzory formularzy wniosków i wykaz wymaganych dokumentów znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2345).

Podklasy działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r., poz. 2348).

Wróć