• Data publikacji 11 września 2017

Porozumienie w sprawie nowych uprawnień wojewodów podpisane

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz podpisał w Ministerstwie Rozwoju porozumienie w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez wojewodów zadań w obszarze desygnacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. W wydarzeniu wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jerzy Kwieciński. Proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym – unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych. Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO.

Oznacza to, że Ministerstwo Rozwoju przekazuje wojewodom cześć zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych (RPO). Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a wojewodą.

Przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO w zapewnianiu efektywnej oraz prawidłowej ich realizacji.

Podpisanie porozumień wynika z nowelizacji tzw. „ustawy wdrożeniowej”, która m.in. wprowadza przepisy umożliwiające włączenie wojewodów w zadania związane z desygnacją RPO. Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego spełniania przez instytucje (w systemie wdrażania programów operacyjnych) warunków zapewniających prawidłową ich realizację

Urzędy wojewódzkie uczestniczyły już we wdrażaniu funduszy UE w poprzednich perspektywach finansowych. Brały udział w realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jako Instytucje Pośredniczące. Tę samą rolę pełniły w certyfikacji wydatków RPO w okresie programowania w latach 2007-2013.

 

/z wykorzystaniem mat. Ministerstwa Rozwoju/

Galeria zdjęć

Wróć