• Data publikacji 14 czerwca 2018

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO 

WOJEWODA ŚLĄSKI
ogłasza konkurs na stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,
3) posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wyksztalcenia,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferta kandydata powinna zawierać:
1) kopię obydwu stron dowodu osobistego,
2) życiorys i list motywacyjny,
3) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postpowaniem konkursowym,
6) oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1393)

Oferty adresowane do Wojewody Śląskiego należy składać w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ul. Jagiellońska 25, pok. 254 w terminie do dnia 2 lipca 2018 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego”

Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, sala 224, I piętro.

Posiedzenie Komisji Konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 1000.

Rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędą się w dniu 12 lipca 2018 r. od godz. 1200.

Wróć