• Data publikacji 31 stycznia 2018

O Polityce Surowcowej Państwa

Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi było tematem konferencji konsultacyjnej poświęconej projektowi Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Panelistami dzisiejszej dyskusji byli między innymi minister energii Krzysztof Tchórzewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Mariusz Orion Jędrysek oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W wypełnionej po brzegi Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się także parlamentarzyści, przedstawiciele resortów, eksperci oraz przedsiębiorcy.

PSP to dokument przygotowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Surowcowej Państwa. Projekt ocenia krajowe zapotrzebowanie na surowce, proponuje sposoby gospodarowania ich udokumentowanymi zasobami i pozyskiwania nowych. Prezentuje zasady prowadzenia polityki surowcowej. Wejście w życie projektu PSP ma znacząco wpłynąć m.in. na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców. Jego celem jest racjonalne gospodarowanie zasobami, ale też upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o surowcach i geologii.

Spotkanie poświęcone było drugiemu filarowi PSP: Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi. Podczas trzech paneli dyskusyjnych jego uczestnicy rozmawiali o kwestiach dotyczących założeń polityki surowcowej państwa, zapotrzebowaniu na surowce oraz o społecznych aspektach gospodarowania surowcami i upowszechniania geologii w regionie.

PSP to dokument o charakterze strategicznym dla naszego kraju. Efektem jego realizacji będzie wzrost bezpieczeństwa surowcowego oraz rozwój gospodarczy, zapewniający konkurencyjność naszej gospodarki – podkreślał szef resortu energii. – Bez surowców nie ma gospodarki, nie ma codziennego życia, ginie nam nowoczesność – dodał.

Minister energii w trakcie panelu dyskusyjnego pt. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” mówił jak ważne, w kontekście perspektywicznego myślenia o podejściu do gospodarowania surowcami, są przygotowane przez ME programy dla sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Określają one w kompleksowy sposób zarówno kierunki rozwoju, jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Rada Ministrów 23 stycznia 2018 r. przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego.

Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Dostrzegamy i wspieramy także rozwój badań naukowych i innowacji, takich jak czyste technologie węglowe, czy odmetanowienie kopalń z uzyskiwaniem gazu – powiedział szef resortu energii.

Minister Tchórzewski dodał, że stabilna sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego to fundament niezależności energetycznej Polski, a także element wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej. – Warto dodać, zwłaszcza tutaj, na Śląsku, że nasze wieloletnie doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych, konsekwentnie rozwijane nowoczesne górnictwo, a także ciągły rozwój technologiczny budzą zainteresowanie za granicą – podkreślił.

W trakcie spotkania wiceminister Jędrysek omówił sytuację surowcową Polski. Jak zaznaczył Polska jest tak zasobna w bogactwa naturalne, że praktycznie nie ma w kraju obszaru pozbawionego złóż surowców. Wiceminister przedstawił też założenia PSP i określił czas, w którym dokument ten powinien zacząć obowiązywać.: „na przyjęcie PSP mamy jeszcze dwa lata, ale jestem przekonany, że wejdzie w życie już na początku 2019 roku”. – PSP opierać się będzie również na zasadach tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Odzysk cennych surowców ze źródeł wtórnych pozwoli na zmniejszenie zależności Polski od zewnętrznych dostaw surowców – powiedział wiceszef resortu środowiska. Cieszę się, że udało się zainicjować projekt PSP. Dzięki niemu będziemy mogli odpowiednio wykorzystać ogromny potencjał surowcowy naszego kraju – dodał.

Podczas dyskusji wojewoda Wieczorek odniósł się do aktualnego stanu wydobycia surowców w regionie. Mówił też, że „zasoby, którymi dysponuje województwo śląskie są na tyle cenne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, że należy to absolutnie wykorzystać”. – Trzeba tak prowadzić politykę surowcową, żeby zaspokoić dwa aspekty: interes państwa i interes społeczny – podkreślił wojewoda.

Projekt PSP składa się z 9 filarów, skupiających się kompleksowo na geologii, zapotrzebowaniu surowcowym państwa oraz na tworzeniu narzędzi i wyznaczaniu kierunków działań w tych dziedzinach.

Filar 2, któremu poświęcona była dzisiejsza konferencja, obejmuje 5 głównych zagadnień:

  1. baza wiedzy o złożach i kopalniach - zawierająca informacje na temat występowania złóż oraz ich zasobności i będąca tym samymi podstawą pozyskiwania surowców;
  2. rozwój pozyskiwania surowców ze źródeł pierwotnych (złóż kopalin) – koncentrujący się m.in. wokół pozyskiwania surowców z obszarów do tej pory niewykorzystywanych i przy użyciu nowych technologii;
  3. ochrona złóż kopalin i gospodarka nimi w kontekście systemu planowania przestrzennego i uwarunkowań prawnych;
  4. określenie kierunków zmian polityki koncesyjnej w kontekście zapewnienia rozwoju podaży surowców ze złóż – opierające się m.in. na ułatwieniu procesu uzyskiwania koncesji i wypracowaniu dobrych praktyk w tym zakresie;
  5. społeczne uwarunkowania pozyskiwania surowców ze złóż – bazujące głównie na budowaniu dobrych relacji pomiędzy władzami centralnymi, inwestorami górniczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi.

Pierwsza z cyklu regionalnych konferencji poświęconych PSP odbyła się 17 stycznia br. w Krakowie.

Inicjatorem serii spotkań w regionach Polski jest wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek. Konferencje konsultacyjne będą odbywać się jeszcze w: Toruniu, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Kielcach, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie oraz Warszawie. Każda z nich skupiać się będzie na jednym z dziewięciu filarów PSP oraz na problematyce danego regionu w zakresie geologii.

/na podstawie materiałów ze stron Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Energii/

 

Galeria zdjęć

Wróć