Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /mat. Biblioteki Narodowej/
  • Data publikacji 13 marca 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – lista zakwalifikowanych placówek w województwie śląskim

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Wojewoda Śląski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

W edycji 2017/2018 do Wojewody Śląskiego wpłynęło 492 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 4 457 860 zł. Ocenie merytorycznej podlegało 454 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 160 260 zł (38 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych). Przyznany dla województwa śląskiego limit środków w wysokości 3 438 367 zł pozwolił na przyznanie dofinansowania 373 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.

Zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania (załącznik nr 1), wniosków które nie zostały wybrane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków dla województwa (załącznik nr 2) oraz wniosków niezakwalifikowanych ze względów formalnych (załącznik nr 3) zamieszczone są poniżej.

W przypadku pojawienia się w 2018 r. oszczędności w programie w pierwszej kolejności dopłatę otrzyma szkoła (organ prowadzący – Miasto Bielsko-Biała), która ze względu na wyczerpanie dostępnej puli otrzymała środki w niższej wysokości niż ta, która została ujęta we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia organy prowadzące w odniesieniu do szkoły lub biblioteki pedagogicznej, która nie otrzymała dofinansowania w ramach Programu, mogą ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z zachowaniem terminów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia.

WAŻNE!
Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

  • Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli strony, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia.
  • Pismo informujące o zwiększeniu przez Wojewodę Śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.

Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez ministra finansów budżetu wojewody.

/Grafika: Biblioteka Narodowa/

Pliki do pobrania

Wróć