Grafika z logo programu
  • Data publikacji 5 lutego 2018

Lista ofert zakwalifikowanych do programu "Maluch +" na rok 2018

1 lutego 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na nabór do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018, dokonał wyboru ofert. 
Lista zakwalifikowanych ofert wraz z kwotą dofinansowania w podziale na poszczególne moduły znajduje się pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/wyniki-konkursu-maluch-plus---edycja-2018/

Zgodnie z pkt 6.1.1. Programu, podmioty zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zobowiązane są do złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji oraz środkach z Funduszy Pracy w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do 12 lutego 2018 r.

Wzory oświadczeń zamieszczone zostały do pobrania poniżej oraz w zakładce z aktualnymi zadaniami Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej. Za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie dokumentu (podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji we wskazanym terminie wojewoda może podjąć decyzję o wykluczeniu beneficjenta z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent powinien niezwłocznie złożyć rezygnację (w formie pisemnej) do Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).

Wzory umów o dofinansowanie zostaną opublikowane na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w poźniejszym terminie. Informujemy, że beneficjenci projektów w module 3 oraz 4 będą zobowiązani do złożenia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

Wróć